Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II SA/Ke 901/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-18

przyznania świadczenia wobec treści art. 16a ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W ocenie strony ustawa o świadczeniach rodzinnych powinna być zaskarżona...
rodzinnych nie było możliwe przyznanie A. S. wnioskowanego świadczenia. Ponadto wyjaśnił, że z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego o kwotę wyższą niż najniższy...

I SA/Wa 851/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

rodzinnych, m. in art. 17 ust. 5, który wyłącza pewną kategorię osób z kręgu uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego osobom, które rezygnują z zatrudnienia...
ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba...

II SA/Lu 153/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-06-15

[...] r., znak: [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu...
odmowy przyznania świadczenia wychowawczego na dziecko: J. S. ur. [...] r. od dnia 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie...

IV SA/Po 223/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

pomocy społecznej. Organ argumentował, że pod pojęciem stażu pracy, w rozumieniu ww. przepisu, należy rozumieć świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy w jednostkach...
kryzysowej., W ocenie skarżącego świadczenie pracy w pomocy społecznej występuje zarówno w przypadku osób zatrudnionych w ww. jednostkach organizacyjnych, na podstawie...

III SA/Gl 1836/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-28

urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego...
przedstawiając swoją sytuację finansową ograniczyła się jedynie do przywołania takich okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że ta jest trudna. Pominęła natomiast istotne...

IV SA/Wa 2488/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24

i ubrania, (w przypadku otrzymywania pomocy od osób trzecich np. krewnych lub znajomych, należy dołączyć ich oświadczenia o wielkości i rodzaju świadczonej...
wnioskodawcy jest obowiązkiem referendarza sądowego. Żądanie przedstawienia dokładnych danych o stanie rodzinnym, majątku i dochodach ma umocowanie ustawowe (m. in. art. 255...

II OSK 125/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo - wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej), zgodnie z wymogami...
przeprowadził trzy nabory na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. [...]. Zarzut , że brak skuteczności przeprowadzonego naboru świadczy o braku...

III SA/Lu 413/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-01

-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji...
do zajmowanego stanowiska, co leży w interesie publicznym, gdyż zapewnia zarówno właściwą jakość usług publicznych świadczonych na rzecz odbiorców, jak i właściwe gwarancje...