Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

III SA/Wa 3506/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-27

. Zarzuciła organowi podatkowemu fałszerstwa w dokumentach, obwinia pracowników Urzędu Gminy za swoją skomplikowaną sytuację rodzinną i majątkową. Jednocześnie wskazała...
, iż znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej, majątkowej i zdrowotnej., Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. Wójt Gminy O. odmówił umorzenia zaległości podatkowych w podatku...

III SA/Wa 187/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

., rata I za 2020 r. i rata II za 2020 r., W uzasadnieniu wniosku podatnik wyjaśnił, że jego dochód wynosi 200 zł miesięcznie, otrzymuje świadczenie chorobowe w kwocie 300 zł...
itp. Wyjątkowość ta może przejawiać się w bieżącej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej podatnika, wynikając z wysokości uzyskiwanych dochodów, ponoszonych wydatków...

II FSK 2580/15 - Wyrok NSA z 2017-10-18

pierwszej instancji, art. 21 ust. 1 u.p.g.k., który to przepis stanowi, iż podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń...
rodzinne bądź sąsiedzkie toczone na płaszczyźnie cywilnej i dotyczące gruntów, lecz oparcie się w tym zakresie na danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków...

I SA/Ke 509/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-02-24

. Wykorzystywana była przez osoby o nazwisku [...], np. dla uzyskania większego mieszkania, wyłudzania alimentów, zasiłków, odbierania należnych jej świadczeń i praw...
leśnych, tj. A. S., J. A. i S. A. skarżącej nie łączą jakiekolwiek więzy rodzinne. Skarżąca opisała przy tym szczegółowo w jaki sposób inicjator postępowań spadkowych...