Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 365/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, o którym mowa wyżej, po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje...
, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega...

II SA/Łd 1114/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-19

od powyższej decyzji B. S. - W. wskazała, iż wnioskowała o przyznanie świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego na okres od 1 lutego do 31 sierpnia 2007 roku, tymczasem...
zasiłkowego (art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych)., Reasumując, dla ustalenia początkowej daty, od której przysługiwało stronie świadczenie, decydujące...

II SA/Łd 131/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

pobranych świadczeń rodzinnych., W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta Ł. wyjaśnił, że zaskarżoną decyzją orzeczono o uznaniu za nienależnie pobrane przez K. K. świadczenia...
za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Od decyzji tej przysługiwało skarżącej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. za pośrednictwem organu I instancji...

II SO/Lu 17/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-28

ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne (art. 20 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 11). Organ taki...
, w jakiej świadczenie to przysługiwałoby w związku z opieką nad osobą małoletnią. W motywach wniosku wnioskodawcy podnieśli, że świadczenia te 'wyrównał Trybunał...

II SA/Ol 208/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-27

niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia '[...]' Rep. '[...]' w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego...
za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne., W dniu 29 marca 2010r. doręczono wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie i odesłanie do Sądu...

IV SA/Gl 1171/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

, jeżeli wcześniej nie wystąpią przesłanki do uchylenia decyzji przyznającej świadczenie rodzinne., K. P. w piśmie z 12 listopada 2014r. opisała przebieg postępowania w sprawie...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na pismo Burmistrza Miasta M. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie potrącenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia...

II SA/Ke 489/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-07-08

na (...) ponaglenie. Przyznając świadczenie rodzinne poinformował mnie, że strona niemiecka nie posiada dokumentów potwierdzających zatrudnienie matki dziecka, co jest powodem...
niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Wojewody z dnia [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. Postanowieniem z dnia...

II SA/Bk 482/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-09-12

. W. oraz, - w części okresu, na jaki przyznano świadczenia rodzinne na P. W., tj. od 01.09.2005r. do 31.08.2006r.:, 1. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć...
świadczenia. Podał, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia te realizowane są przez gminy jako zadania zlecone z zakresu administracji...

I SA/Wa 2877/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-05-14

o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Osoba, która pobrała takie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Reguła ta, zdaniem Rzecznika, winna mieć...
z art. 16 ust. 7 uśr miał więc obowiązek dokonać oceny, czy pobrane przez stronę w okresie od [...] lipca 2011 r. do [...] czerwca 2019 r. świadczenia rodzinne w postaci...

II SA/Ke 231/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-24

. świadczenia rodzinnego w postaci świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...
uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 lub zasiłku dla opiekuna...
1   Następne >   +2   +5   +10   100