Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Łd 650/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-04

do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego...
ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę; 2...

I SA/Ol 645/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-13

się ze świadczenia rentowego w wysokości 1.350 zł brutto, tj. 1.136,34 zł netto miesięcznie (z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przyznanego według jego oświadczenia...
na ubóstwo i zagrożenie egzystencji, gdyż uzyskuje dochód ze świadczenia rentowego, aktywnie prowadzi działalność gospodarczą i nie korzysta ze środków z pomocy społecznej...

I GSK 1446/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

z pomocy finansowej dorosłych dzieci. Niemniej zobowiązana i jej mąż, niezależnie od problemów zdrowotnych, posiadają świadczenia, które stanowią stałe źródło utrzymania. Strona...
niepełnosprawności strony nie wyklucza jej całkowicie z aktywności zawodowej. Ponadto wdrożone przeciwko zobowiązanej postępowanie egzekucyjne z pobieranego świadczenia...

II SA/Łd 1156/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-29

wniosek o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie od kosztów postępowania., Na żądanie organu U. B. i H. B. złożyli dokumenty w celu wykazania sytuacji dochodowej i rodzinnej...
w sytuacji kiedy zostanie stwierdzony brak możliwości ich poniesienia przez stronę i fakt ten zostanie ustalony jako graniczący z pewnością o czym świadczy użyte...

I SA/Ol 303/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-24

niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego...
wartości) następuje całkowite wręcz zerwanie związku między świadczeniem organu egzekucyjnego, a wysokością ponoszonych za dokonanie tych czynności opłat. Opłaty te stają...

I SA/Rz 7/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

(okna, drzwi), mebli oraz świadczyła usługi budowlane w zakresie wymiany okien i drzwi w budynkach mieszkalnych., W toku kontroli stwierdzono, że Spółka ujęła w prowadzonych...
z zasadami doświadczenia życiowego. O niewiarygodności takich wyjaśnień świadczy położenie siedziby 'A' sp. j. względem granicy oraz występujące na tej trasie liczne...

II SA/Rz 905/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

administracyjnym o zwrot należności z tytułu wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych zwrócił...
administracyjnego na wniosek organu zgłoszony na podstawie art. 34 § 1 k.p.a. następuje na podstawie art. 184 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego zaś wynagrodzenie takiego...

II SA/Rz 904/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

się postępowaniu administracyjnym o zwrot należności z tytułu wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powołując się na orzecznictwo sądów...
na podstawie art. 184 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego zaś wynagrodzenie takiego przedstawiciela należy do kosztów postępowania administracyjnego. W uchwale tej stwierdzono...

II SA/Rz 906/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

się postępowaniu administracyjnym o zwrot należności z tytułu wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powołując się na orzecznictwo sądów...
. 184 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego zaś wynagrodzenie takiego przedstawiciela należy do kosztów postępowania administracyjnego. W uchwale tej stwierdzono...

II SA/Rz 908/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

administracyjnym o zwrot należności z tytułu wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych...
administracyjnego na wniosek organu zgłoszony na podstawie art. 34 § 1 k.p.a. następuje na podstawie art. 184 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego zaś wynagrodzenie takiego...
1   Następne >   2