Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 3340/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

organ lub sąd. Z samej istoty zagadnienia wstępnego wynika też, że musi ono mieć charakter prawny, a nie faktyczny. Tak zdefiniowane zagadnienie wstępne wiąże...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne (wyrok NSA z 1 czerwca 1998r., II SA 534/98, niepubl.). Inaczej mówiąc, zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy merytoryczne...

I SA/Wr 2522/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-20

zagadnienie wstępne (w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 OP) w stosunku do prowadzonego postępowania kontrolnego., Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor UKS odmówił zawieszenia...
nie wystąpiło zagadnienie wstępne a w konsekwencji bezpodstawną odmowę zawieszenia prowadzonego postępowania podatkowego. Tymczasem, w ocenie skarżącego, w sprawie wystąpiło...

I SA/Sz 290/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

O.p., wskazując przede wszystkim na znaczenie określenia 'zagadnienie wstępne' i akcentując bezpośredni związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, będącej przedmiotem...
postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W ocenie tego organu, samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania toczonego przez inny organ lub sąd może mieć...

I SA/Gl 701/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-17

zawieszenia, gdyż nie jest to zagadnienie wstępne warunkujące wydanie decyzji. Jak argumentował organ, zagadnienie wstępne musi pozostawać w takim związku z postępowaniem...
zagadnienie wstępne i na tej podstawie odmowa zawieszenia postępowania;, 2. art. 187 § 1 O.p. poprzez nie rozpatrzenie materiału dowodowego w sposób kompletny i wyczerpujący...

I SA/Ke 49/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-05

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem...
poprzez przyjęcie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego uzależnione jest rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji, a tym samym uznanie...

I SA/Op 24/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-24

lub sąd zagadnienia prawnego, a nie faktycznego, w drodze orzeczenia - wyroku, postanowienia, decyzji. Samo zagadnienie wstępne jest związane z wystąpieniem przeszkody...
nie jest możliwe rozstrzygnięcie danej sprawy. Zagadnienie wstępne powstaje wówczas, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...

I SA/Op 21/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-15

orzeczenia - wyroku, postanowienia, decyzji. Samo zagadnienie wstępne jest związane z wystąpieniem przeszkody, która uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. Zależności...
organ lub sąd pozostaje w takim związku z postępowaniem podatkowym, iż bez tego rozstrzygnięcia nie jest możliwe rozstrzygnięcie danej sprawy. Zagadnienie wstępne...

I SA/Op 22/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-08

, a nie faktycznego, w drodze orzeczenia - wyroku, postanowienia, decyzji. Samo zagadnienie wstępne jest związane z wystąpieniem przeszkody, która uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy...
. Zagadnienie wstępne powstaje wówczas, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione jest od wcześniejszego zagadnienia materialnoprawnego...

I SA/Op 25/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-24

zagadnienia prawnego, a nie faktycznego, w drodze orzeczenia - wyroku, postanowienia, decyzji. Samo zagadnienie wstępne jest związane z wystąpieniem przeszkody...
rozstrzygnięcie danej sprawy. Zagadnienie wstępne powstaje wówczas, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...

I SA/Sz 332/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

Skarbowej w S. pojęcia 'zagadnienia wstępnego'. W ocenie Skarżącej, z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia w sytuacji, w której wydane orzeczenie merytoryczne...
gospodarczej i określenie wysokości straty poniesionej w ramach tej działalności jest zagadnieniem wstępnym i wymagającym uprzedniego odrębnego rozstrzygnięcia. Dlatego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100