Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 273/21 - Wyrok NSA z 2022-02-09

do zawieszenia postępowania w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności skarżącego za zaległości podatkowe spółki. Przez 'zagadnienie wstępne' należy rozumieć zagadnienie...
. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo, interpretując przesłankę z art. 201 § 1 pkt 2 o.p. wskazują na konieczność zaistnienia ścisłego związku między zagadnieniem wstępnym...

III FSK 167/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-10

postępowaniem ścisłego związku (kwestia prejudycjalna), polegającego na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Ponadto...
na tym, że rozstrzygnięcie tzw. zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ma zatem zastosowanie wówczas, gdy sąd...

III FSK 187/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1...
ma w tym wypadku wyłącznie pośredni charakter. Nie można więc przyjąć, że w związku z tym, na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, wymagającym...

III FSK 4655/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-23

, które mogłyby mieć wpływ na jego treść (postanowienie NSA z 24 kwietnia 2014 r., II FZ 289/14). Jednocześnie należy podkreślić, że zagadnienie wstępne, które ujawniło...
2012 r., II OSK 304/12; a także wyrokach NSA: z 15 września 2017 r., I GSK 613/17; z 12 lutego 2021 r., I FSK 1560/20). Inaczej mówiąc, przymiot zagadnienia wstępnego...

III FSK 2772/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego; w realiach rozpoznawanej sprawy z takim zagadnieniem wstępnym nie mamy do czynienia. Okoliczność...

III FSK 3095/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego; w realiach rozpoznawanej sprawy z takim zagadnieniem wstępnym nie mamy do czynienia. Okoliczność zaś, że w analogicznym stanie...

III FSK 2773/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

, gdy dla załatwienia rozpatrywanej sprawy konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego; w realiach rozpoznawanej sprawy z takim zagadnieniem wstępnym nie mamy do czynienia...

III SA/Wa 163/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-07

i usług za kolejne okresy rozliczeniowe 2014 r. Przy czym Skarżąca uważa, że kwestę tę należało potraktować jako zagadnienie wstępne w toczącym się postępowaniu...
- zagadaniem wstępnym w postępowaniu w sprawie orzeczenia o jej, jako komplementariusza, solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W związku z tym sam fakt wydania...

III FSK 1270/21 - Wyrok NSA z 2022-12-02

., nie stanowiła zresztą w żaden sposób zagadnienia wstępnego w rozumieniu nadanym mu art. 201 § 1 pkt 2 o.p., tj. zagadnienia o charakterze prawnym, od którego zależało...

I SA/Ke 193/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-23

na rozprawie. Innymi słowy rozstrzygnięcie w postępowaniu przywołanym przez skarżącego w niniejszej sprawie nie ma waloru zagadnienia wstępnego z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....
1   Następne >   2