Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Po 1426/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

w obrocie nieruchomościami., Organ pierwszej instancji stwierdził, że podatniczka nie zaewidencjonowała w rejestrze sprzedaży za maj 2009 r. kwoty obrotu z tytułu dostawy...
transakcji sprzedaży nieruchomości. W tym czasie dokonała zakupu 9 nieruchomości. Organ kontroli skarbowej zaakcentował, że sposób działania podatniczki miał charakter zarobkowy...

I SA/Gd 1559/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-17

postępowania sposobu rozliczenia przez Spółkę transakcji sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr [...] położonej w S przy ul. S, stanowiącej działki...
umowa była jedynie umową o charakterze zobowiązującym, tj. umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości, a dostawa nieruchomości nastąpiła faktycznie w dniu 14 czerwca...

I SA/Op 143/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-20

czynnym podatnikiem VAT., Od sprzedaży zbytej nieruchomości został zapłacony podatek od towarów i usług. W związku ze sprzedażą nieruchomości strony w umowie sprzedaży...
(zgodnie z zapisami umowy sprzedaży). Usługi zwolnione wykonywane są w biurowcu wnioskodawcy znajdującym się na innej nieruchomości niż nieruchomość zbyta. W związku...

I SA/Gd 662/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-24

w S. przed upływem pięciu lat od dnia zakupu nieruchomości. Zdaniem organu I instancji sprzedaż nieruchomości nastąpiła w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej...
w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., a Skarżąca w tym zakresie działała jako podatnik VAT, dokonując sprzedaży nieruchomości w sposób zorganizowany, przybierający...

III SA/Wa 3933/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości (uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2017 r.)., Wnioskodawczyni...
osobistym Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości. W dniu 16 listopada 2011 r. dokonała sprzedaży części nieruchomości. Umowa ostateczna sprzedaży...

I FSK 117/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości w latach 2007-2011. Gmina zaznaczyła, że były to zarówno sprzedaże...
ze sprzedaży nieruchomości jest w każdym roku pozycją dość znaczącą, z uwagi na dużą wartość nieruchomości. W latach 2007-2011 przy czynnościach związanych bezpośrednio...

I SA/Wr 393/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

transakcji sprzedaży nieruchomości, jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje sprzedaży nieruchomości opisane we wniosku...
paliw (Nieruchomość nr 1). Do ceny sprzedaży został doliczony podatek VAT według stawki 23%. Sprzedający oświadczyli, że z tytułu dokonania tej czynności są podatnikami...

III SA/Wa 1198/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-25

(7 700 zł). Ponadto Organ I instancji ocenił, że faktura VAT wystawiona przez adwokata P. G. dotycząca obsługi prawnej transakcji sprzedaży nieruchomości...
w W. przy A. wystawiona została w związku z czynnością nieopodatkowaną - sprzedaż tej nieruchomości zwolniona była z podatku od towarów i usług. W związku z tym, w ocenie Naczelnika...

I SA/Po 272/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

nieruchomości i nie dokonywała dostaw usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organ I instancji stwierdził, że M. P. nie zaewidencjonowała w rejestrze sprzedaży za maj 2009...
nieruchomościami w latach wcześniejszych oraz zakres przeprowadzonych prac inwestycyjnych na przedmiotowej nieruchomości, organ I instancji stwierdził, że sprzedaż obiektu...

I SA/Bd 947/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

2015 r., Organ pierwszej instancji po przeprowadzeniu kontroli podatkowej uznał, że u skarżącego powstał obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą nieruchomości...
2016r. dokonał wraz z żoną sprzedaży 11 nieruchomości, w tym:, - 9 niezabudowanych nieruchomości/działek: nr [...] (położona w W. ), nr [...] (położona...
1   Następne >   +2   +5   +10   100