Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SO/Wa 53/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-22

nie może podjąć pracy i pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
gospodarstwa domowego wynosi 673 zł, na który składa się specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany przez żonę wnioskodawcy w wysokości 520 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny...

II SA/Wa 780/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

się opieki nad osobą niebędącą jego krewnym w linii prostej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. odmówił mu specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawanego z tytułu...
losowego o charakterze nadzwyczajnym. Brak prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną oraz trudna sytuacja materialna...

II SA/Wa 86/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

') z dnia [...] października 2018 r. o przyznaniu zasiłków rodzinnych na rzecz dzieci, jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką., Zaskarżoną...
zł (od dnia 1 listopada 2017 r.). Co więcej, w uzasadnieniu do decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego wprost wskazano, iż dochód ten nie przekracza kwoty...

II SA/Wa 235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

w wysokości [...] zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] zł. Wnioskodawca ujawnił...
, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną, synem i córką. Rodzina utrzymuje się z dochodu w łącznej kwocie [...] zł na który składają się zasiłek stały...

II SA/Wa 1995/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-16

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie...
, że w I półroczu 2014 r. wypłacano przeciętnie ponad 103.000 świadczeń pielęgnacyjnych oraz ponad 14.000 specjalnych zasiłków opiekuńczych (dane dot. zasiłku dla opiekunów...

II SA/Wa 1866/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne skarżącego w wysokości [...] zł, matce przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł, ponadto siostra skarżącego uzyskuje...

II SA/Wa 239/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-20

miesięcznie tytułem zasiłku stałego, a także kwotę 184,42 zł tytułem zasiłku pielęgnacyjnego. Żona skarżącego nie pracuje, pobiera z opieki społecznej specjalny zasiłek...
opiekuńczy w kwocie 620 zł oraz zasiłek rodzinny w kwocie 248 zł. Łączny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym skarżącego jest niższy od najniższej...

II SA/Wa 1875/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-01

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) podstawę przyznawania m.in. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ustawodawca dostrzegł...
pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku co nie stanowi ani okresu składkowego, ani nieskładkowego., W ocenie organu niespełnienie przez męża wnioskodawczyni...

II SA/Wa 1793/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

mieszkaniowe skarżącego wynoszą łącznie 796 złotych miesięcznie, zaś skarżący utrzymuje się z renty specjalnej wynoszącej 853 złotych netto oraz zasiłku pielęgnacyjnego...
, że skarżący może wystąpić o przyznanie usług opiekuńczych przez ośrodek pomocy społecznej. Ponadto, organ zauważył, że otrzymywanie renty specjalnej umożliwia skarżącemu...

II SA/Wa 1614/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

jest osobą cierpiącą na [...]. Z powodu wieku nie jest już w stanie podołać obowiązkom opiekuńczym. Dlatego też zainteresowany uważa, iż złożenie wniosku o świadczenie specjalne...
nad niepełnosprawną córką i zmuszony będzie do oddania córki pod opiekę w specjalnym zakładzie opiekuńczym. Skarżący wskazał, iż złożony przez niego wniosek 'nie jest wyrazem...
1   Następne >   +2   4