Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1243/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

. w formie specjalnych zasiłków celowych na zakup opału na okres zimowy oraz korzysta z pomocy żywnościowej Programu [...]. Organ zauważył, że skarżący odmawia proponowanej...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...], Prezes Rady Ministrów (dalej...

II SA/Wa 1179/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

przy pomocy kuli. Znana jest także zawodowym służbom społecznym od 1997 r. Korzysta ze świadczeń pieniężnych, w formie zasiłków celowych i w formie usług opiekuńczych z uwagi...
zasiłek celowy specjalny na pokrycie części lub całości leków i leczenia w wysokości 200 zł, 100 zł na zakup żywności oraz 50 zł na zakup środków czystości. Ponadto...

I OSK 3774/18 - Wyrok NSA z 2018-12-28

przyznania renty specjalnej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 1961/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę...
Z.B. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej., Powyższy wyrok zapadł w następującym...

II SA/Wa 1961/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej oddala skargę Decyzją z dnia [...] września 2017 r. Prezes Rady Ministrów utrzymał w mocy swoją...
wcześniejszą decyzję z dnia [...] lipca 2017 r.o odmowie przyznania Z. B. renty specjalnej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, ze przyznanie świadczenia na podstawie...