Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2833/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

świadczeń specjalnych brana jest pod uwagę także sytuacja bytowa wnioskodawców, jednak nie stanowi ona jedynego kryterium., W odniesieniu do sytuacji skarżącej stwierdzono...
, że L. B. (urodzona w 1949 r.) jest matką A. B., której decyzją ostateczną z dnia [...] lutego 2012 r. Prezes Rady Ministrów odmówił przyznania renty specjalnej. A. B...

VIII SA/Wa 736/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

opiekuńczych tego ośrodka (jednorazowo pomoc finansową w formie zasiłku celowego na dofinansowanie do zakupu opału otrzymał w styczniu 2013 r.). Od tego czasu nie ubiegał...
z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej oddala skargę. Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. na podstawie...