Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SA/Rz 1009/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-28

I instancji nałożono karę pieniężną, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. Wykazanie prawdopodobieństwa okoliczności warunkujących wydanie postanowienia...

II SA/Lu 198/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-23

. W. zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości;, 5. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (k. 13-14, 38-44 akt adm.)., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VIII SA/Wa 537/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-04

wykonania przez organ oraz nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skargi W.O. podnosił, że Wójt Gminy J. do chwili wniesienia skargi...

VI SAB/Wa 19/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

, oraz publikację sprostowania błędnej reklamy; 3) usunięcie stwierdzonych naruszeń (ust. 2). Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, mają rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Op 342/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-24

natychmiastowej wykonalności., Z kolei, odnosząc się do zarzutów i twierdzeń strony skarżącej organ wyjaśnił, że sama znajomość treści wyroku NSA nie była wystarczająca do wydania...
Sp. z o.o. z siedzibą w [...], prowadzących działalność w formie spółki cywilnej C s.c. Podając nr rachunku do dokonania wpłaty organ nadał też decyzji rygor...

II GSK 2736/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

(...). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swojej decyzji organ wskazał, że pismem z dnia (...) Burmistrz (...) zwrócił się do Powiatowej...
gdy obowiązkiem władzy publicznej jest ochrona zdrowia, w tym w szczególności zwalczanie chorób epidemicznych, a tym samym konieczność natychmiastowego reagowania i wprowadzania...

II SA/Go 170/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-20

/Go 746/10, wezwał do natychmiastowej wypłaty należnego równoważnika wraz z ustawowymi odsetkami, pod rygorem dochodzenia swych roszczeń w trybie przepisu art. 154 § 1...
Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego przystąpienia do realizacji wyroku Sądu poprzez realizacje czynności materialno-technicznych, które będą skutkowały...