Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Ol 556/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

z dnia '[...]', rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu 24.10.2020 r. strona dokonała wpłaty kwoty 13.217,00 zł tytułem podatku od towarów i usług za 9/2020, tj...
jest zobligowany do zaliczenia jej zgodnie z kolejnością wskazaną w powołanym wyżej przepisie., Powołując się na nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 239a O.p.) decyzji...

I SA/Ol 555/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

złożone odwołanie. Postanowieniem z dnia '[...]', Naczelnik nadał nieostatecznej decyzji z dnia '[...]', rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu 22.06.2020 r. strona...
wykonalności (art. 239a O.p.) decyzji Naczelnika z '[...]' (postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zostało utrzymane w mocy przez Dyrektora...

III FSK 693/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

w rygor natychmiastowej wykonalności i nie mogły rzutować na określenie stanu niewypłacalności, wobec czego na dzień rezygnacji skarżącego z funkcji Prezesa Zarządu...
skarbowego' w korekcie deklaracji VAT-7 za styczeń 2015 r. z dnia 27 lutego 2017 r., Argumentacja skarżącego oparta o datę wydania i brak rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Gl 1772/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-13

dotychczas nie rozpatrzył:, 1) zażalenia na postanowienie organu I instancji z [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu z [...] r.,, 2...
natychmiastowej wykonalności decyzji z [...] r.,, 3) zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G...

I SA/Gl 590/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-31

i wprowadzonych do obrotu fakturach VAT., Decyzjom powyższym nadany został rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniami z dnia 30 września 2020 r., Po rozpoznaniu...
30 września 2020 r. rygorów natychmiastowej wykonalności decyzjom Naczelnika z dnia 3 czerwca 2020 r., dotyczącym zaległości podatkowych spółki, należności...

I SA/Gl 43/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-22

o nieprawomocną decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz że taka nieprawomocna decyzja o charakterze deklaratoryjnym spełnia warunki do ogłoszenia upadłości...
(styczeń i luty 2016r.), nr [...] z 13.03.2019r. (kwiecień 2016 r.), Dalej wskazać trzeba, że decyzji nr [...] z 26.03.2019 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Gl 44/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-22

, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz że taka nieprawomocna decyzja o charakterze deklaratoryjnym spełnia warunki do ogłoszenia upadłości spółki ex tunc...
r.), nr [...] z 13.03.2019r. (kwiecień 2016 r.), Dalej wskazać trzeba, że decyzji nr [...] z 26.03.2019 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem...

I SA/Gd 70/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-26

, w której dokonano zabezpieczenia, bądź doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności., Z przepisu art. 154 § 4 u.p.e.a. jednocześnie wynika...