Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I OSK 1618/21 - Wyrok NSA z 2021-10-21

wniosła o stwierdzenie rażącego naruszenia prawa przez organy oraz o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące lipiec - wrzesień 2020 r. w trybie ustawowym...
przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła skarżąca. Zaskarżając go w całości zarzuciła naruszenie przepisów...

I OSK 1130/19 - Postanowienie NSA z 2022-05-25

geodezyjne i kartograficzne przez rażące naruszenie ww. przepisów szczególnych regulujących aspekt strony oraz rolę wójta jako organu administracji publicznej w postępowaniu...
i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa (art. 45 ust. 1 usg). Przepis ów nie został naruszony...

III FZ 555/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-14

., Skarżący zaskarżył powyższe postanowienie w całości, zarzucając rażące naruszenie art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., dalej: p.p.s.a.), a także rażące naruszenie interesu społecznego i obywatelskiego oraz spowodowanie utraty zaufania do władzy...

I OZ 1146/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-30

się na konstytucyjne prawo do sądu i podnosząc, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisów Kodeksu karnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
odrzucające sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. B. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora...