Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Bd 660/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-03

przedmiotowego budynku wydana została zgodnie z art. 35 ,J ust. I pkt I ustawy - Prawo budowlane, stanowiącym, że przed wydaniem decyzji o_ pozwoleniu na budowę lub odrębnej...
ust. I pkt. I ustawy Prawo budowlane poprzez uznanie, iż planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem skarżących zapis...

II OSK 1287/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

'cechy zabudowy i zagospodarowania terenu'. W § 2 pkt 3 wskazano, że przez to pojęcie należy rozumieć w szczególności gabaryty, formę architektoniczną obiektów budowlanych...
rozumieć sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu zgodny z przepisami odrębnymi. W ocenie Sądu, wbrew zarzutom skargi, rozpoznając sprawę...

IV SA/Gl 783/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-05

przepisów prawa., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] Nr [...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego utrzymało...
:, Skarga zasługuje na uwzględnienie., Kontrola legalności zaskarżonej decyzji przeprowadzona w oparciu o postanowienia art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów...

III SA/Kr 1313/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-19

się od zobowiązań alimentacyjnych., W odwołaniu od powyższej decyzji Prezydenta Miasta M. K. podał, że jest zatrudniony jako pracownik budowlany. Zobowiązał...
w Krakowie zważył, co następuje:, Wojewódzki Sąd Administracyjny, zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA/Wa 468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), dalej p.p.s.a., zaś katalog pozytywnych przesłanek warunkujących wstrzymanie...
) świadczących o istnieniu powyższych zagrożeń, co dopiero uzasadniać może wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (por. B. Dauter w: Prawo o postępowaniu przed sądami...