Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II OSK 1393/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), wniósł sprzeciw do ww. zgłoszenia. Organ I instancji podał...
ustawy - Prawo budowlane z uwagi na to, że sprzeciw został doręczony inwestorowi po upływie 30 dni., Decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. Wojewoda Mazowiecki utrzymał...

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

, wycenę kwot roszczenia przygotowaną przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym dotyczącą zmian projektowych...
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, dalej...

II GSK 2014/18 - Wyrok NSA z 2022-05-24

budowlanymi. W zakresie powyższych zastrzeżeń KNF przyjęła istotny wpływ ujęcia przychodów z tytułu roszczeń wobec zamawiających na wynik emitenta oraz grupy emitenta...
, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 329; dalej...