Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 1801/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l.', i art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Przeprowadzając...
wykładnię prawa i omawiając zakres odesłań zawartych w u.p.o.l. do Prawa budowlanego organ pierwszej instancji omówił stan prawny obowiązujący do dnia 28 czerwca 2015 r...

III SA/Wa 1076/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jednocześnie przy definiowaniu budowli, przepisy te odsyłają do przepisów Prawa budowlanego...

II FSK 1580/18 - Wyrok NSA z 2020-07-16

lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716, dalej: 'u.p.o.l.') w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej...
: 'Prawo budowlane') poprzez uznanie, że w związku ze zmianą definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016...

I SA/Gl 617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

) jako 'inne budowle' określone w kategorii VIII załącznika do ustawy Prawo budowlane., W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka zadała pytanie: czy opisane...
powyżej hale namiotowe, które stanowią budowlę zaliczającą się do kategorii VIII w rozumieniu załącznika do ustawy Prawo budowlane, są objęte przedmiotowym zakresem...

II FSK 3682/17 - Wyrok NSA z 2019-11-06

budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: 'Prawo budowlane') i załącznikiem do Prawa budowlanego w związku z art. 2 pkt 1 i 2 u.i.e.w. oraz art. 2a Ordynacji...
. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i załącznikiem do Prawa budowlanego w związku z art. 2 pkt 1 i 2 u.i.e.w. - poprzez niewłaściwe zastosowanie ww. przepisów i błędne uznanie...

I SA/Bd 86/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

jej części budowlane. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy pol budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

za budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego nawet po zmianach wprowadzonych ustawą...
. 1 pkt 2 u.p.o.l., które odwołuje się do art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia techniczne, które się w nim znajdują...

I SA/Gd 688/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-12

budowlane (zwana dalej 'Prawo budowlane'):, 1) wykreślenie elektrowni wiatrowych z przykładowego katalogu urządzeń technicznych, których części budowlane stanowią...
budowle w rozumieniu Prawa budowlanego, oraz, 2) uwzględnienie elektrowni wiatrowych w załączniku do Prawa budowlanego, jako nową kategorię obiektu budowlanego...

I SA/Bd 836/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-03-11

pkt 9 prawa budowlanego oraz naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez jego pominięcie w sprawie. W uzasadnieniu podniesiono, iż w świetle...
art. 3 pkt 3 prawa budowlanego w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz...

II FSK 1231/09 - Wyrok NSA z 2010-10-29

ani jako samodzielne budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ani jako instalacje lub urządzenia stanowiące wraz z budowlą całość techniczno-użytkową...
pkt 3 i 9 Prawa budowlanego, do którego odsyła art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy. W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany...
1   Następne >   +2   +5   +10   100