Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SA/Wa 3382/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-14

poprzez uznanie, że wydatek z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych poniesiony z tytułu nabycia udziałów nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w momencie...
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej uznał, że podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez Spółkę w związku z nabyciem udziałów w spółkach S. Sp. z o.o. oraz P. Sp...

II FSK 1581/13 - Wyrok NSA z 2015-09-03

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zapłacony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wniesienia przez wspólników dopłat, nie stanowi kosztu uzyskania...
dopłat Spółka poniosła koszt podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki, w wysokości 0,5% kwoty dopłat i poniesie również taki koszt w związku...

III SA/Wa 1885/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-29

w momencie ich poniesienia?, 3. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z nabyciem akcji bądź udziałów stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie...
podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie zapłacenia. Jej zdaniem art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. wskazuje, iż chodzi o wydatki...

I SA/Gl 643/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-10

wyszczególnione pod nr 1-5 dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego. Kwota [...] zł. będąca kwotą podatku od czynności cywilnoprawnych, wynika z § 5 aktu notarialnego...
, w którym zapisano, że pobrano podatek od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 1 ust. 1 lit. k) pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) i ust. 9 pkt 1, 2, 3, art. 7...

II FSK 7/15 - Wyrok NSA z 2017-02-07

. kapitału zakładowego spółki, w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 184.194 zł oraz opłaty notarialnej w kwocie 7.180 zł. Spółka za koszt uzyskania...
r.) i niezliczone wówczas w koszty, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę notarialną (łącznie 191.374 zł.)., W dniu 26 września 2013r. strona korzystając...

I SA/Gl 807/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-04

jest w formie wymagającej udziału notariusza [akt notarialny albo poświadczenia podpisu lub daty], podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany od umowy sprzedaży...
nie jest nakładany na czynność nabycia udziałów., W celu ilustracji charakteru GrESt można porównać to obciążenie do polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC...

II FSK 1034/14 - Wyrok NSA z 2016-05-10

., nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z deklaracji na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób...
w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 marca 2013 r. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających...

III SA 1153/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

Ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm...
T. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że Zarejestrowanego Z. nabyło prawo użytkowania...

I SA/Ke 700/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-07

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
., pełniącego w terminie płatności niżej wymienionych zobowiązań funkcję prezesa zarządu Spółki, za jej zaległości podatkowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wr 570/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-27

poniesione w 2007r. z tytułu podwyższenia w 2007r. kapitału zakładowego spółki, w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 184.194 zł oraz opłaty notarialnej...
także wydatki w łącznej kwocie 191.374,08 zł jako koszt uzyskania przychodów (z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej) kwalifikując te wydatki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100