Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

obejmują opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie około 230 000 zł oraz kwotę około 72 400 zł z tytułu opłaty planistycznej i 2 400 zł z podatku od czynności...
cywilnoprawnych wynikających z wprowadzanych zmian. Rzeczoznawca sporządzający prognozę dostrzegł jednocześnie, że rzeczywiste nakłady i dochody uzależnione będą przede wszystkim...

II SA/Lu 544/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-21

podatkowe przy ustaleniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przeliczone ceny rynkowe uzyskane ze sprzedaży tych działek, winny stanowić niewątpliwie podstawę do ustalenia...
rozstrzygnięcia w sprawie będą oczywiście zależeć od wyników tych czynności wyjaśniających. Na tym etapie sporu jakiekolwiek bardziej szczegółowe wskazania co do rozstrzygnięcia...

II SA/Lu 896/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-26

ta weszła w skład gospodarstwa rolnego. Z tego właśnie powodu strona nie uiściła podatku od czynności cywilnoprawnych. Organ pominął tę kwestię, a także nie zbadał, jaki...
jedynie wówczas, gdy stawiająca go strona wykaże, iż zarzucane uchybienie uniemożliwiło jej dokonanie konkretnych czynności procesowych (wyrok NSA z dnia 18 maja 2006 r., II...

II SA/Kr 1153/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-28

., Skarżący zarzucił, iż przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości został poinformowany wyłącznie o obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast...
, że zaświadczenie jest istotne. Wskazał następnie, iż podczas zawierania umowy notariusz informował go wyłącznie o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych...

II OSK 1755/09 - Wyrok NSA z 2010-05-18

, która w obrocie cywilnoprawnym, a także w odniesieniu do czynności procesowych, pojawia się pod postacią tzw. stationes fisci. Skarb Państwa bowiem to jedynie zbiorcze...
tylko z tej przyczyny, że wykonuje czynności powiernicze w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa., Z tych względów skarżąca Agencja wniosła o uchylenie zaskarżonej...

II OSK 1801/09 - Wyrok NSA z 2010-05-18

cywilnoprawnym, a także w odniesieniu do czynności procesowych, pojawia się pod postacią tzw. stationes fisci. Skarb Państwa bowiem to jedynie zbiorcze określenie przypisywane...
czynności powiernicze w zakresie gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa., Sąd I instancji wyjaśnił, że Agencja Mienia Wojskowego jest państwową osobą prawną utworzoną na mocy...

II SA/Wr 476/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

sporządzenia planu związane są z czynnościami przygotowawczymi do wydania przez gminę stosownej uchwały, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu...
planistycznej., Należy zauważyć, że art. 36 ust. 4 ustawy nie odnosi się jedynie do typowych czynności sprzedaży. Ustawodawca poszerzył bowiem katalog zdarzeń prawnych...

II SA/Wr 477/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

są z czynnościami przygotowawczymi do wydania przez gminę stosownej uchwały, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego...
zauważyć, że art. 36 ust. 4 ustawy nie odnosi się jedynie do typowych czynności sprzedaży. Ustawodawca poszerzył bowiem katalog zdarzeń prawnych objętych regulacją...

II SA/Wr 475/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

związane są z czynnościami przygotowawczymi do wydania przez gminę stosownej uchwały, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania...
., Należy zauważyć, że art. 36 ust. 4 ustawy nie odnosi się jedynie do typowych czynności sprzedaży. Ustawodawca poszerzył bowiem katalog zdarzeń prawnych objętych regulacją...

II SA/Wr 478/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

. Po wtóre koszty sporządzenia planu związane są z czynnościami przygotowawczymi do wydania przez gminę stosownej uchwały, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu...
przy ustalaniu renty planistycznej., Należy zauważyć, że art. 36 ust. 4 ustawy nie odnosi się jedynie do typowych czynności sprzedaży. Ustawodawca poszerzył bowiem katalog zdarzeń...
1   Następne >   3