Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

I SA/Gd 1967/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-22

podatku od czynności cywilnoprawnych, od zakupów dokonanych od osób fizycznych sprzętu używanego oraz nie przedłożyła dowodów wykonania usługi reklamowej., Zarząd wskazał...
od czynności cywilnoprawnych od dokonanych zakupów sprzętu używanego, jak również dowodów wykonania usługi reklamowej. W sprawie ustalono także, iż alarm został zainstalowany...

II FSK 2079/16 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Praw Człowieka ze względu na ograniczenie gwarantowanej swobody praw obywatelskich, czy określona decyzją danina jest podatkiem nałożonym na obywateli...

II FSK 2080/16 - Wyrok NSA z 2018-09-20

na ograniczenie gwarantowanej swobody praw obywatelskich, czy określona decyzją danina jest podatkiem nałożonym na obywateli za to, że zamieszkują daną posesję, niezależnie...

V SA/Wa 490/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

warunek z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w opłatach (na podstawie art...
p.p.s.a. zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 2 pkt 7 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców...

I SA/Gd 1280/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-03

kompetencji prawodawczej Sejmu w zakresie stanowienia podatków i opłat, w tym o charakterze lokalnym, ani nie określa precyzyjnie wszystkich wymogów czynności...
, że art. 168 Konstytucji zawiera dwie normy. Pierwsza upoważnia jednostkę samorządu terytorialnego do określonej czynności konwencjonalnej w zakresie określonym w ustawie (tj...

I SA/Gl 1059/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

,, - zbadanie, potwierdzenie lub zaprzeczenie i wypowiedzenie się merytorycznie, czy powołane w decyzji SKO przepisy u.c.p.g. w rzeczywistości są podatkiem nałożonym na obywateli...
w rzeczywistości są podatkiem, opłatą obywatele RP posiadają odpady do wywozu czy tez nie., W uzasadnieniu strona podała, ze decyzja została wydana na podstawie materiału dowodowego...

I SA/Gl 1058/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

w rzeczywistości są podatkiem nałożonym na obywateli za to, że zamieszkują daną posesją, - zbadanie, potwierdzenie lub zaprzeczenie i wypowiedzenie się merytorycznie, czy powołane...
w decyzji SKO przepisy u.c.p.g. w rzeczywistości są podatkiem, opłatą obywatele RP posiadają odpady do wywozu czy tez nie., W uzasadnieniu strona podała, ze decyzja...

I SA/Gd 757/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-29

Sprawa ze skargi ,,A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj 2020 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia 23 grudnia 2020 r. nr [....] 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę 1.916 zł (tysiąc dziewięćset szesnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA/Gd 756/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-29

Sprawa ze skargi ,,A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za luty 2020 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia 23 grudnia 2020 r. nr [...] 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę 1.921 zł (tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA/Gd 755/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-29

Sprawa ze skargi ,,A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj 2020 r. oddala skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   16