Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X
  • Skarżony

III SA 5389/98 - Wyrok NSA z 1999-09-15

1998 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 rok. Decyzją z dnia 2 grudnia 1997 r., wydaną po przeprowadzeniu kontroli...
gwarancyjna, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106...

II SA/Ke 537/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-02

określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 5;, 5) zakupu...
(innego niż pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego), to jego wartość początkowa ma przekraczać kwotę określoną art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

II SA/Ke 538/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-02

. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 5;, 5) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego...
), to jego wartość początkowa ma przekraczać kwotę określoną art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865...

II SA 1144/99 - Wyrok NSA z 1999-12-16

potrącane z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Skoro zatem daniny, czyli między innymi podatki; są w myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych...
mają charakter podatku i dlatego kasy chorych obowiązane są do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych., W skardze do sądu skarżąca wniosła o stwierdzenie...