Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 1583/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych...
i zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w kwocie [...]. Uzasadniając powyższy wniosek wskazali, że A z siedzibą w W przy ul. K...

I SA/Sz 522/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002...
. Decyzją z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Op 468/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-13

. Nr PO/8251-0018/09/2/IN w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zażalenia na postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...
na poczet zaległości z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy. Postanowieniem z 11...

I SA/Wr 1296/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-03

stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi Pani I.W. jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej...
decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego (US) w D. z 1 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok., 1...

I SA/Op 172/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-27

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. na poczet...
zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. - sygn. akt I SA/Op 92/10, postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącego adw. M. S. od Skarbu Państwa...

III SA/Wa 153/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-26

2010 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. p o s t a n a w i a przyznać skarżącej prawo pomocy we wnioskowanym zakresie, tj zwolnienia...
spółka wskazała na 'fatalne, krzywdzące decyzje w zakresie prawidłowego naliczania podatku dochodowego'. Spółka poinformowała, że z opracowanego bilansu za 2001 r. wynikało...

FSK 416/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

. i Marka Ł. na postanowienie Izby Skarbowej w O. z dnia 19 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997...
i Marka małż. Ł. na postanowienie Izby Skarbowej w O. z dnia 19 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Ol 347/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-05

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie: zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r. usług postanawia : przyznać H.B. prawo pomocy...
: zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r.: przyznał prawo pomocy w zakresie częściowym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych., Dnia 30 sierpnia 2011r...

I SA/Łd 1419/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-02

[...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku...
[...] roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1418/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-16

[...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku...
[...] roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100