Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

I SA/Łd 815/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-17

w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003r. 1) uchyla zaskarżoną...
w Ł. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 rok w kwocie 2.781 złotych., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że Wojewódzki...

SA/Wr 1283/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-03

Dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz...
być wydatkowane na ten cel. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, (...) art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

II SA/Kr 3/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-06

w roku kalendarzowym 2005 zawartych w części .... wniosku, organ przyjął, że skarżąca nie uzyskała dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach...
o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne...

I SA/Łd 1411/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-30

następnie przez organ podatkowy za dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odpowiednio za 2000 i 2001 r., Decyzją z dnia [...] Dyrektor Urzędu Kontroli...
Skarbowej w Ł. określił stronie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. w kwocie 81 854 zł., Organ pierwszej instancji przyjął przede wszystkim...

III SA/Wa 2017/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-30

działalności nie będącej działalnością statutową jednostki, a więc działalności gospodarczej i dotyczy podatku dochodowego oraz podatku VAT. Natomiast podatek od nieruchomości...
może być działalnością gospodarczą i jako taką obciążają ją podatki związane z jej prowadzeniem. Do podatków takich zaliczyć można podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług...

I SA/Po 799/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-09-24

, młyny, rzeźnia. Od tej działalności deklaruje podatek dochodowy. Działalność ta jest wyodrębniona w ewidencji., Decyzję tę zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
Jednostki badawczo-rozwojowe są zwolnione z podatków /art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych - Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194 ze zm...

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

opodatkowaniu podatkiem dochodowym na równi z innymi podmiotami gospodarczymi oraz ewentualnie podatkiem od nieruchomości. Zarzut skarżącego zatem, że Kolegium Odwoławcze...
od podatku rolnego oraz od podatku leśnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...

I SA/Wr 871/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-24

, jedynie działalność gospodarcza, bądź usługowa w zakresie objętym przedmiotem działania jednostki. Chodzi tu o podatki od efektów tej działalności, np. podatek dochodowy od osób...
1. Zwolnienie od podatków, o jakim mowa w art. 18 ust 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych /t.j. Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194/ dotyczy...

III RN 109/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

i podatku dochodowego., Z powyższych przyczyn uznając, że rewizja nadzwyczajna nie miała usprawiedliwionej podstawy Sąd Najwyższy orzekł stosownie do art. 393[12] Kpc. ...
Hodowli Aklimatyzacji w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 16 lutego 1998 r., (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku rolnego za lata...