Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Kr 192/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

złomu i załadunku złomu do kontenerów. Wg treści karty 'przy zakładanym maksymalnym dowozie złomu na poziomie 16 pojazdów w ciągu dnia, liczba kursów ładowarki pomiędzy...
z dnia 14 maja 2012 r. przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu surowców wtórnych w miejscowości O. na działce nr [...]. Karta ta została...

II SA/Kr 1432/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-21

. Wyliczenia dotyczące emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu - przedstawione w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia - pozwalają na uznanie...
czy też rozszerzenia istniejącej działalności nie mają podparcia w złożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia i pozostałych dokumentach sprawy. Żądania dotyczące zdarzeń...

II OSK 713/16 - Wyrok NSA z 2017-12-19

określonych w Karcie informacyjnej poziomów produkcji, aby przedsięwzięcie powodowało - poza terenem władania inwestora - przekroczenie poziomów dopuszczalnych gazów i pyłów...
. 107 § 3 Kpa poprzez oparcie rozstrzygnięcia jedynie o dane z Karty informacyjnej i informacje złożone przez wnioskodawców;, 2. naruszenie zakazu dzielenia projektów...

II SA/Lu 810/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-14

, zamieszczoną w karcie przedsięwzięcia uwzględniającą ruch komunikacyjny (samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe) związany z obsługą centrum handlowego z uwzględnieniem...
gospodarczej, przy czym w obliczeniach przyjęto najbardziej niekorzystną sytuację wzmożonego natężenia ruchu pojazdów., Powołując się na kartę przedsięwzięcia organ wskazał...

II SA/Łd 704/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-22

jej z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie S. W. wobec braku obligatoryjnego dowodu - oryginału karty informacyjnej przedsięwzięcia nie sposób przyjąć, iż można oceniać...
, iż pomiędzy kwietniem 2012r. (data sporządzenia kopii karty informacyjnej), a lipcem 2012r. nie nastąpiła żadna zmiana w strategii rozbudowy dróg w Polsce. Nadto droga...

II SA/Łd 81/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-10

4 czerwca 2018 roku, podtrzymanej po uzupełnieniu przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w S...
na terenie inwestycji. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływania na środowisko wystąpią zarówno na etapie prowadzonych prac...

II SA/Łd 73/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-02

wód opadowych, nasadzenia zieleni, odpowiedniego utwardzenia i ukształtowania powierzchni terenu placu składowego, jego oświetlenia. W karcie informacyjnej...
, ich wielkość i sposób ograniczenia, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, które zostały zaproponowane w karcie informacyjnej, prawdopodobieństwo znaczących...

IV SA/Po 328/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-01

. organ I instancji wezwał inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Odpowiedzi inwestora na wezwanie organu wpłynęły w dniu...
. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przez dokonanie dowolnej oceny materiału dowodowego, w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia...

II SA/Łd 82/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-10

., znak:[...], podtrzymanej po uzupełnieniu przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia (pismo PPIS w P. z dnia 30 lipca 2018 r., znak:[...]) oraz Państwowe...
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu. Opinia została wydana po uzupełnieniu przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia. Organ...

II OSK 130/18 - Wyrok NSA z 2019-11-28

, że z karty informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża [...] na działce nr [...] obr. [...] gm. [...] o pow...
-zagrodowym (najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 30 m od złoża). Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika również, że na terenie obszaru górniczego...
1   Następne >   +2   +5   10