Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 2540/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

nadgarstka jest zaś uznawany za przewlekłą chorobę zawodową na gruncie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...
, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. z 2002...

VIII SA/Wa 349/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-24

, że cierpi na chorobę tzw. zespół [...], ma [...],[...],[...] oraz [...]. Zespół [...] jest zaś uznawany za przewlekłą chorobę zawodową na gruncie rozporządzenia Rady...
Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania...

I OSK 1038/05 - Wyrok NSA z 2006-04-24

wystąpienia żołnierza zawodowego na podstawie określonych przepisów'., W dniu 19 kwietnia 2000 r. skarżący skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek...
, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie grupy uposażenia U-12 i wypłatę uposażenia według tej grupy za okres...

I OSK 1177/13 - Wyrok NSA z 2015-02-06

się po upływie 12 miesięcy służby stałej, jednakże termin opiniowania może ulec przesunięciu o okres choroby. Fakt przyjęcia S.G. do służby w dniu [...] marca 2011 r...
fizycznego, a przed przyjęciem do służby w CBA posiadał ponad trzynastoletnie doświadczenie zawodowe jako funkcjonariusz Straży Granicznej. Nie może być jednak akceptowana...

I OSK 1352/15 - Wyrok NSA z 2016-09-02

choroby. A. S. zaprzestał służby z powodu choroby w dniu 8 stycznia 2013 r. Korzystał on ze zwolnienia lekarskiego do dnia 30 kwietnia 2013 r. Od tego dnia funkcjonariusz...
z powodu choroby. Spór w sprawie sprowadza się do kwestii, czy doszło do przerwania biegu 12-miesięcznego okresu liczonego od dnia 8 stycznia 2013 r. i od jakiej daty...

II SA/Wa 1381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-29

chorób i ułomności, schorzeń, uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa, obrażeń ze służbą wojskową, zarówno czynną jak i zawodową., Analiza powyższych przepisów wskazuje...
Komisji Lekarskiej nr [...] Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w G. w części dotyczącej 'związku choroby ze służbą', zarzucając, że Komisja nie stwierdziła związku...

I OSK 1557/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

decyzja personalna jest niesprawiedliwa. Wskazał, że w jego ocenie został ukarany za czasową niezdolność do służy trwającą od czerwca 2012 r., będącą wynikiem choroby...
to, że funkcjonariusz w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzyma za okres choroby uposażenie przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym...

I OSK 866/15 - Wyrok NSA z 2016-09-16

funkcjonariusza w służbie z powodu choroby, a także z uwagi na rozwiązania prawne odnoszące się do wielu innych grup zawodowych. W tej sytuacji można co najwyżej rozważać...
zwolnieniach lekarskich. Z treści art. 63 ust. 1 i 2 ustawy o ABW wynika, że choroba funkcjonariusza powoduje zaprzestanie pełnienia służby. Ustawodawca używając...

I OSK 865/15 - Wyrok NSA z 2016-09-16

. K. K. pełnił faktycznie służbę tylko przez 15 dni. Choroba funkcjonariusza powoduje zaprzestanie pełnienia służby, mimo że funkcjonariusz nadal pozostaje w stosunku...
. 63 ustawy o ABW, z której wynika, że choroba powoduje zaprzestanie służby przez funkcjonariusza. Skoro taki skutek choroby funkcjonariusza ustawodawca przewidział w art...

II SA/Wa 1992/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-14

osobnej kwatery stałej nr [...] z dnia [...] sierpnia 1985 r., jako żołnierzowi zawodowemu w ramach rozkwaterowania z byłą żoną po orzeczonym rozwodzie. Jedyną osobą...
kwaterze przy ul. [...] w W. R. R. został w dniu [...] czerwca 1987 r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej, nabywając uprawnienia do emerytury wojskowej, które posiadał...
1   Następne >   3