Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Lu 213/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-07-03

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą...
u niego choroby zawodowej narządu głosu, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny...

II SA/Lu 1248/02 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-01-28

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zmianami/ od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności...
. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm./. Jest to postępowanie dwuinstancyjne w którym w pierwszej...

III SA/Łd 520/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-27

. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Do wniosku tego załączył zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby...
służbowego osoby upoważnionej do jego wydania., Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób...

V SA/Wa 2052/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-24

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167 poz. 1322 ze zm.), dalej: 'ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu...
. 1 u.s.u.s., przekraczającym 14 dni. Tym samym zgodnie z art. 26 a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu...

VIII SA/Wa 612/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

oraz rozwoju zawodowego co bezpośrednio przełoży się również na kondycję społeczną i zdrowotną osoby niepełnosprawnej, która z racji swojej choroby nie zostanie wykluczona...
podatkowa lub O.p.) oraz art. 49 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz...

I SA/Bd 257/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-06-18

w sposób dostateczny w jaki sposób wydatek poniesiony na indywidualne programy rehabilitacji ma doprowadzić do zmniejszenia ograniczeń zawodowych wynikających ze stopnia...
rehabilitacji, w ciągu ostatnich kilku miesięcy zgłaszali przełożonym występujące u nich ograniczenia zawodowe. Pracownik G. K., z uwagi na pogarszający się stan zdrowia...

V SA/Wa 1052/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.), dalej: 'ustawa o rehabilitacji', poprzez ich błędne zastosowanie...
do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwane dalej 'schorzeniami szczególnymi...

I SA/Bd 226/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-06-18

ustawy z dnia [...] sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki...
przedłużony do [...] grudnia 2019 r.) miał orzeczony lekki stopień niepełnosprawności z tytułu schorzeń układu oddechowego, krążenia (niewydolność oddechowa, choroba...

V SA/Wa 2397/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-28

się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracownika. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zakres czynności jest wykonywany...
są w pojeździe służbowym, który nie posiada systemu klimatyzacji. Z dokumentów nie wynika, aby przyczynami niepełnosprawności pracownika były choroby układu oddechowego...

I GSK 254/21 - Wyrok NSA z 2021-09-15

materialnego, poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, tj.:, a. art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
środki, które mogą być wykorzystane na cele zgodne z przepisami o zakładach aktywności zawodowej. Natomiast dniem przekazania (niewykorzystanych) środków na wyodrębniony...
1   Następne >   +2   6