Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

I SA/Wa 516/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

[...] z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
[...] z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia., Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 516/16 przyznano...

I OSK 4291/18 - Wyrok NSA z 2020-02-19

dalej jako 'u.p.s.', przez błędne przyjęcie wyłącznie obiektywnego charakteru świadczenia nienależnego i niewłaściwe zastosowanie art. 104 ust. 4 u.p.s. w związku z art...
. 98 u.p.s., tj. odmowę uznania, że zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności uzasadniające odstąpienie od żądania zwrotu nienależnego świadczenia;, 2) przepisów...

IV SAB/Gl 87/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-06

. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi powołał się na brak swojej zdolności sądowej. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych...
działkowcy lub osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy działkowej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach ogrodowych, w celu zakładania i prowadzenia Rodzinnych Ogrodów...

I OSK 1711/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

). Obniżeniu podlegają także renty rodzinne, pobierane po funkcjonariuszach, którzy taką służbę pełnili., W myśl art. 8a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, minister właściwy...
. 13b ustawy, pozostaje do zasad ustalania świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego określonych w ustawie i jaka jest relacja pomiędzy zasadami określonymi w art. 15c, art...

I SA/Sz 902/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-15

usług zachowując jednocześnie ich zsumowaną wartość, przekraczającą limit z art. 9a ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p. Wykorzystywanie wartości świadczenia jednostkowej usługi...
wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość [...] euro, lub, 3) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd...

III SA/Gl 265/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Rejonowego w R. Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Z kolei [...]-[...] r. (godz.3.25) w rejonie lokalu 'A' miała miejsce bójka i zakłócanie porządku publicznego. Wobec...
. o czyn z art. 51 § 2 KW, a sporządzone z niej materiały dotyczące demoralizacji nieletniego przekazano do Sądu Rejonowego w R. Wydziału Rodzinnego i Nieletnich., Z kolei...