Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

IV SA/Wa 2299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

działania Przedsiębiorstwa [...] w M. poprzez wstrzymanie uboju do czasu usunięcia uchybień. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...
pochodzenia zwierzęcego, a co za tym idzie zdrowiu ludzi., Należy podnieść, że instytucja związana z nadaniem aktowi administracyjnemu rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 74/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

, które miały styczność z niedozwolonymi białkami pochodzenia zwierzęcego. Powyższej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji PLW wyjaśnił...
skażenia pasz stosowanych w przyszłości w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia...

II SA/Bd 68/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-23

, które miały styczność z niedozwolonymi białkami pochodzenia zwierzęcego wraz z udokumentowaniem tych czynności. Powyższej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie...

II SA/Bd 71/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-23

w przyszłości w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie...
(w tym także w odniesieniu do uzasadnienia rozstrzygnięcia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności);, • art. 108 § 1 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe...

II SA/Lu 233/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-07-04

oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie skarżącego zwierząt z gatunku świnie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto organ uznał mięso pozyskane w wyniku...
kategorii 2. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od decyzji pełnomocnik skarżącego zarzucił naruszenie szeregu przepisów postępowania...

II SA/Gl 153/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-22

obserwacji we wskazanej w decyzji przychodni weterynaryjnej w terminach [...],[...],[...] i [...] r., nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 § 1...
zdarzenia, zaś nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne ze względu na ochronę życia ludzkiego., W odwołaniu od decyzji, doręczonej w dniu [...] r...

III SA/Lu 15/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-15

w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, a w pozostałym zakresie utrzymał ją w mocy., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podniesiono, że zaskarżoną decyzją...
z ich przeprowadzenia. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Podstawę wydanej decyzji stanowiły wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu [...] września 2006r...

II SA/Bd 1079/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

identyfikowalny. Nie było zatem w jego ocenie podstaw do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Po rozparzeniu ww. odwołania, [...] Wojewódzki Lekarz...
i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów., W ocenie organu II instancji również prawidłowe było nadanie przez PLW podjętej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II OSK 1107/15 - Wyrok NSA z 2017-01-25

wspólnika, zawiesił działalność Zakładu do dnia 31 grudnia 2013 r. i nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego...
. zostało zakończone. Brak było również podstaw do wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodzili się M. C. i K. C...

II SA/Bd 933/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji orzekający organ podniósł, iż w dniu 28.05.2013 r. i 31.05.2013 r. otrzymano wyniki badań...
treści przepisów prawa;, e) naruszenie art. 108 § 1 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   9