Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości deweloperskie (załącznik nr [...] do pkt 3.3 do wyjaśnień Spółki z dnia [...] września 2012 r...
z posiedzenia Zarządu [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., k. 304). Na tym samym posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

w wysokości 113 254 tys. zł, dodatni wynik w dwóch pozostałych segmentach stanowiących działalność spółek zależnych (dystrybucji hurtowej oraz wynajmu nieruchomości...
, poprzez niepodatkowe należności budżetowe rozumie się niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu...

II GSK 3636/17 - Wyrok NSA z 2020-01-17

, że zgodnie z treścią art. 2 § 1 pkt 1 o.p., przepisy ordynacji podatkowej mają zastosowanie do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu, ale tylko w sytuacji...
przeprowadzonego postępowania dowodowego ustalenia, że skarżący jest współwłaścicielem nieruchomości o wartości około 500 000 zł, obciążonej do kwoty około 320 000 zł...