Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

I SA/Ol 582/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-01-18

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005r. I. Uchyla zaskarżoną decyzję. II. Określa, że uchylona decyzja...
nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza M. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2005r. Powołując się na treść art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach...

II SA/Rz 675/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-04

w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2018 r.(Nr : [...]) w której to wymierzył ww podatek od nieruchomości w kwocie 266 zł, za cały 2018 rok, z tytułu budynków...
się do zarzutów odwołania dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości na 2018 rok znak: [...] oraz potwierdzenia uiszczenia przez odwołujących się opłaty za zajęcie pasa...

III SA/Łd 857/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-13

następujące dokumenty: decyzję nr [...], decyzję nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2015, aneks do umowy dzierżawy - złożone na rozprawie w dniu 30 września...
kosztów postępowania według norm przepisanych. Wniosła o załączenie do akt sprawy dokumentów w postaci: decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016, zawiadomienia...

III SA 2060/01 - Wyrok NSA z 2002-02-26

terytorialnego, to podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...
ze zm./, mogą stanowić dokument wyjściowy dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale wyłącznie, gdy są zgodne ze stanem faktycznym. Naczelny Sąd...

I SA/Gd 1058/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-17

od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. Naczelny Sąd...
stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1997-2000 i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...

FSK 2198/04 - Wyrok NSA z 2005-10-20

w podatku od nieruchomości za 2002 r. - oddala skargę kasacyjną. Decyzją z dnia 31 grudnia 2002 r., (...), Wójt Gminy L. odmówił Zakładowi Energetycznemu 'S' S.A. stwierdzenia...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2002 r. od budowli - latarni położonych w pasach drogowych. Zdaniem organu pierwszej instancji instalacja oświetlenia dróg...

IV SA/Po 830/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-20

z tego tytułu. Zatem, zdaniem organu odwoławczego, Starosta P. prawidłowo określił wartość odszkodowania za przejęcie przedmiotowej nieruchomości i słusznie nie uwzględnił podatku...
zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości. Inaczej mówiąc, z tego powodu wartość rynkowa nieruchomości nie rośnie...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

możliwe jest ustalenie odszkodowania jedynie za wartość odtworzeniową nieruchomości, a zatem takie dodatkowe świadczenia jak: należność odpowiadająca podatkowi...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I SA/Gd 667/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-09

wiążące. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 2 u.p.o.l. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach polnych...
oraz lasy. W brzmieniu tego przepisu przed dniem 1 stycznia 2007r., opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości nie podlegały pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami...

I OSK 802/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

do przedmiotowej nieruchomości błędnej - zaniżonej o 37 m2 - powierzchni tej nieruchomości, a także niedoliczenia do ustalonej wysokości odszkodowania kwoty podatku od towarów...
odszkodowania podatku VAT, Sąd wskazał, że żaden przepis prawa - specustawy drogowej czy ustawy o gospodarce nieruchomościami - nie przewiduje możliwości powiększenia należnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   17