Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II FSK 2550/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

wykonania aktu lub czynności. Zgodnie z art. 61 § 3 P.p.s.a., sąd może jednak na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego...
aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania decyzji następuje...

III FSK 3949/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-10

interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, dokonanego poprzez wydanie zaskarżonego aktu., Należy mieć na względzie, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest czynnością...

II FSK 2315/19 - Wyrok NSA z 2020-04-17

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Lu 118/19 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 14 grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną.

I SA/Ke 366/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-31

. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 6h ustawy, w decyzji wymiarowej wskazano oboje małżonków jako podatników oraz podatek w jednej kwocie (bez podziału)., Na powyższą decyzję Z.K....

I SA/Po 1345/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-27

z jego posesji ani jednego grama odpadów. Zdaniem autora skargi działania organu I instancji zmierzają do tego, aby osoby prawne i fizyczne odprowadzały pewnego rodzaju podatek...

II FSK 2113/19 - Wyrok NSA z 2020-08-12

Skarga kasacyjna Rady Gminy Kadzidło od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1679/18 w sprawie ze skargi P. M. i B. K. na uchwałę Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r., nr XLI/297/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną.

I SA/Gd 1231/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-10

Sprawa ze skargi H. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2014 roku oddala skargę.

I SA/Gd 1232/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-10

Sprawa ze skargi H. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 kwietnia 2016 r., nr SKO.464.5.2016 w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2015 roku oddala skargę.

III FSK 2853/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna Rady Miasta S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2020 r. sygn. akt I SA/Gd 249/20 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Miasta S. z dnia 12 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną

I SA/Gl 1435/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-02

ustawy zarządca został zobowiązany do podjęcia - w imieniu lokatorów - czynności związanych z wywozem opadów. W związku z tym od 1 lutego 2015 r. zarządca podwyższył czynsz...
, lecz tylko faktycznie wykonuje czynności składające się na administrowanie nieruchomością, bowiem zawarto z nią umowę o administrowanie (por. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 7...
1   Następne >   +2   +5   7