Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Skarżony

III RN 153/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-11

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'M.-S.' S.A w S...
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z poz. 13 załącznika do tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31...

III SA 690-691/97 - Wyrok NSA z 1998-08-05

Ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
, w latach późniejszych tj. po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

III SA 502-504/97 - Wyrok NSA z 1998-08-05

Ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
, w latach późniejszych tj. po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

I SA/Wr 1676/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-06-29

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, wprowadzona obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług /Dz.U. nr 44 poz. 231...

SA/Wr 203/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-01

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, umowy sprzedaży objęte zwolnieniem na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2...
zalicza się do usług bankowych. W związku z tym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym podlega opodatkowaniu jako sprzedaż usługi...

III AZP 2/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-09-26

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. / w związku z pozycją 13 załącznika nr 2 do tej ustawy do usług bankowych i zwolniony przedmiotowo od podatku...
r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ została zmieniona treść art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' z mocą od 5 lipca 1993 r...

III SA 2848/97 - Wyrok NSA z 2000-07-12

i usług oraz o podatku akcyzowym, nadającego nowe brzmiące art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' tej ustawy nie podlegają...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dotyczącego świadczenia usług w zakresie finansów /poz. 13 załącznika nr 2 do wyżej wymienionej...

SA/Gd 1592/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-20

:, Ustawodawca w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przewidział zwolnienie przedmiotowe od tego podatku w zakresie usług...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., W związku z ujawnieniem się wątpliwości prawnych co do granic tegoż zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług Sąd...

III AZP 8/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

Ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ przedmiotowe zwolnienie podatkowe w zakresie usług finansowych...

SA/Po 873/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-11-07

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ do którego odsyła art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący zwolnień od podatku od towarów i usług., Załącznik...
Odesłanie przez ustawodawcę podatkowego do klasyfikacji usług dla zdefiniowania zwolnionych od podatku VAT usług finansowych i zdefiniowanie tych usług finansowych...
1   Następne >   2