Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

I SA/Gd 364/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-21

. W następstwie wniosków skarżącego toczyły się postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego za okres...
od 27 maja 1996 r. do 30 października 2001 r., Decyzjami z dnia 14 marca 2005 r. Naczelnik Urzędu Celnego odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym., Dyrektor Izby...

FSK 382/04 - Wyrok NSA z 2004-10-15

w decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Haliny i Marka M...
Izby Skarbowej w B. z dnia 7 lutego 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od stycznia do października 2000 r. - oddala...

I SA/Ke 113/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-25

Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
Urzędu Celnego w K. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 9027,00zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu...

I SA/Rz 387/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-27

z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] Nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad i grudzień 2004r. 1) uchyla zaskarżone decyzje 2...
po rozpatrzeniu odwołania PHU 'A.' J. G. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego Nr [...] z dnia [...] marca 2005r. określającej J. G. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym...

III SA/Łd 306/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-03

roku sprawy ze skargi C.M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące od stycznia...
Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do maja i od lipca do grudnia 2008r. - w łącznej...

I FSK 332/11 - Wyrok NSA z 2012-01-31

Komandytowa w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 10 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od maja...
Izby Celnej we W. z dnia 10 października 2007 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od maja 2006 r. do lutego 2007 r., uchylił...

III SA/Gl 111/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-28

kontrolę w zakresie obrotu i zużycia paliwa lotniczego zwolnionego z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie za okres od stycznia 2012 r. do lutego 2014 r. Z kontroli...
[...], [...]., Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w K., [...]r. wydał A Sp. z o.o. w B., decyzję nr [...]określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za luty 2013...

V SA/Wa 2286/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

Izby Celnej w W. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym; oddala skargę. Decyzją z [...] lutego 2014r...
. [...] lutego 2008r. , [...] lutego 2008r. i [...] lutego 2008r. uiściła podatek akcyzowy w kwocie 161 460 zł, Fakt nie otrzymania kary 3 ADT dodatkowo potwierdziła skarżąca...

III SA/Po 19/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-10

Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym na miesiąc czerwiec 2006...
dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc czerwiec 2006 r.' i określił dla 'A' Sp. z o.o. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym...

III SA 2808/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

w W. z dnia [...] sierpnia 2003r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń - wrzesień 2002r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm. /Izba Skarbowa w W. Ośrodek Zamiejscowy w C. uchyliła w całości decyzję Dyrektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   100