Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 2294/18 - Wyrok NSA z 2022-02-24

określenia, na obecnym etapie postępowania, cech i właściwości fizykochemicznych oraz funkcji wytwarzanego przez skarżącego w styczniu 2011 r. produktu, o nazwie olej smarowy...
przez skarżącego w styczniu 2011 r. produktu, określonego przez niego jako olej smarowy OSNL - 100. WSA podkreślił, że analiza i ocena musi dotyczyć próbek pobieranych w okresie...

III SA/Gl 699/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-18

wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych w ilości [...] litrów olejów silnikowych smarowych o kodzie CN [...]. W podstawie prawnej organ powołał art. 233 § 1 pkt 1 ustawy...
smarowymi o kodzie CN [...]. Organ uznał, że strona nie rozporządzała olejami smarowymi jak właściciel w chwili przekroczenia granicy kraju i nie dokonała ich faktycznego wywozu...

I SA/Kr 1261/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-16

ze zgłoszeniem jako podatnik VAT w Polsce - podmiot ten wytwarzał olej smarowy, podzlecając tę czynność A. sp. z o.o., prowadzącej skład podatkowy w Polsce. Działania D...
. korzystała przy wytwarzaniu oleju smarowego, był miejscem stałym. Odpowiednie zaplecze personalne i techniczne umożliwiało przerób surowców na produkt końcowy, tj. olej...

III SA/Wa 1216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-28

ustawy - są przeznaczone do celów innych niż cele napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników...
jest pozostałym preparatem smarowym nie zawierającym olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych., Mając powyższe na uwadze, w ocenie organu, jedynym...

III SA/Wa 1099/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-17

podstawowe (np. zużyte oleje smarowe, zużyte oleje hydrauliczne i zużyte oleje transformatorowe). Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane...
, a także z urządzeń oczyszczających ścieki. Różna może być także klasyfikacja tych mieszanin na gruncie Nomenklatury Scalonej, np. jako oleje odpadowe (CN 2710), czego Skarżąca...

I SA/Sz 743/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-09

i jego transportem. Podmioty te nie dokonywały faktycznych nabyć olejów smarowych w związku z czym nie mogły dokonać ich odsprzedaży na rzecz firmy Skarżącej. Spółki te uczestniczyły...
jedynie w z góry określonym schemacie działania, gdzie ich rolą było jedynie pozorowanie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu olejami smarowymi...

III SA/Po 1440/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-01

spółki oleje smarowe, którymi obraca nie są wyrobami podlegającymi podatkowi akcyzowemu., W uzasadnieniu skargi spółka przedstawiła swoją interpretację prawa krajowego...

III SA/Po 1441/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-01

powyższego wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej i umorzenie postępowania. Zdaniem spółki oleje smarowe, którymi obraca nie są wyrobami...

III SA/Po 1442/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-01

postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej i umorzenie postępowania. Zdaniem spółki oleje smarowe, którymi obraca nie są wyrobami podlegającymi podatkowi akcyzowemu...

III SA/Gl 880/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-02

wyrobów akcyzowych w ilości [...] litrów tj. olejów silnikowych smarowych o kodzie [...], od których akcyza zapłacona została na terytorium kraju., Do wniosku skarżąca...
wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych - olejów smarowych silnikowych [...], deklaracje uproszczone dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych AKC...
1   Następne >   3