Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Bd 421/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-22

, Pismem z dnia [...] 2010r. T. W. wystąpił do Starosty W. o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu w wysokości [...]zł., W uzasadnieniu wniosku podał, iż w dniu [...] 2004r...
. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310), na podstawie którego pobierana była opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł i stwierdził...

III SA/Po 533/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-16

. na czynność Starosty z dnia [...] grudnia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność czynności Starosty [...]; II...
. M. M. - R. wezwała Starostę R. do zwrotu nadpłaty opłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Opel Corsa zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w R. pod numerem...

II SA/Sz 68/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-02-16

niejawnym sprawy ze skargi D. Z. na czynność Prezydenta Miasta z dnia [...] r. w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdów p o s t a n a w i a odrzucić skargę...
związanej z wydaniem następujących kart pojazdów, nr -[...] -[...],, W odpowiedzi na ten wniosek Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego pismem...

III SA/Po 513/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-09

skarbowej. Jest wręcz odwrotnie przepis art. 90 TWE nastręcza szereg problemów interpretacyjnych o czym świadczą sprawy o zwrot opłaty za kartę pojazdu, do których znalazł...
świadczą sprawy o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu oraz niejednolitość w orzekaniu w sprawach o zwrot nadpłaty., Takie działanie organów podatkowych narusza również art. 124...

III SA/Po 458/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-21

nastręcza szereg problemów interpretacyjnych o czym świadczą sprawy o zwrot opłaty za kartę pojazdu, do których znalazł on zastosowanie oraz niejednolitość w orzekaniu...
Wspólnotę Europejską nastręcza szereg problemów interpretacyjnych, o czym świadczą sprawy o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu oraz niejednolitość w orzekaniu w sprawach o zwrot...

III SA/Po 459/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-21

, przepis art. 90 TWE nastręcza szereg problemów interpretacyjnych, o czym świadczą sprawy o zwrot opłaty za kartę pojazdu, do których znalazł on zastosowanie...
nastręcza szereg problemów interpretacyjnych, o czym świadczą sprawy o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu oraz niejednolitość w orzekaniu w sprawach o zwrot nadpłaty. Tak wiec...

II FSK 1968/10 - Wyrok NSA z 2012-04-18

pobieranych za wydanie karty pojazdu przy pierwszej jego rejestracji w państwie członkowskim (sprawa o sygn. akt C-134/07). W tej ostatniej sprawie Trybunał uznał...
- postanowieniem ETS z dnia 10 grudnia 2007r. dotyczącej wysokości opłat za kartę pojazdu i wyrokiem z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie wymogu badań technicznych samochodów...

III SA/Po 150/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

. 90 TWE nastręcza szereg problemów interpretacyjnych, o czym świadczą sprawy o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu oraz niejednolitość w orzekaniu w sprawach o zwrot nadpłaty...
interpretacyjne co do tego czy dotyczy podatku czy też opłaty skarbowej. Świadczą o tym sprawy o zwrot opłaty za kartę pojazdu, w których przepis ten znalazł zastosowanie...

III SA/Po 156/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

jest wręcz odwrotnie, bowiem przepis art. 90 TWE budzi szereg problemów interpretacyjnych, o czym świadczą sprawy o zwrot opłaty za kartę pojazdu, do których znalazł...
za kartę pojazdu oraz niejednolitość w orzekaniu w sprawach o zwrot nadpłaty i wyjaśnił, że tam, gdzie zastosowanie przepisu prawa wymaga jego interpretacji i subsumcji...

III SA/Po 162/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

. 90 TWE budzi szereg problemów interpretacyjnych, o czym świadczą sprawy o zwrot opłaty za kartę pojazdu, do których znalazł on zastosowanie oraz niejednolitość w orzekaniu...
o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu oraz niejednolitość w orzekaniu w sprawach o zwrot nadpłaty. Organ nie wyjaśnił w uzasadnieniach swoich decyzji, dlaczego orzeczenie SKO...
1   Następne >   +2   6