Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SA/Łd 82/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

zobligował organ I instancji do ustalenia jaka karta charakterystyki pojazdu znajduje się obrocie i do oceny wszystkich przedstawionych przez stronę opinii i ekspertyz...
się wyjaśnił, iż pracownik odwołującego się błędnie przekazał jako załącznik do protokołu kontroli sanitarnej wersje roboczą karty charakterystyki, która nigdy...

VII SA/Wa 2816/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

2013 r. nr [...] - jeden na kartach 28-29 akt sprawy, a drugi na kartach 34-35 akt sprawy., Z wyjaśnienia jednostki orzeczniczej I stopnia zawartego w piśmie z dnia 30...
września 2014 r. (karta nr 72 akt sprawy) wynika, że wydała ona orzeczenie nr [...], które zostało następnie poprawione, zgodnie z pismem z dnia 29 listopada 2013 r. (brak...

II SA/Sz 211/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

epidemiologiczne z L. D. w związku z podejrzeniem choroby zawodowej. W karcie oceny narażenia zawodowego, w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, Państwowy Powiatowy...
z dnia [...] i z dnia [...], ponieważ, w wyniku podjętych działań organ prowadzący postępowanie nie uzyskał dowodów na poparcie swoich wniosków zawartych w kartach oceny...

III SA/Łd 568/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-09

., - art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. polegające na nierzetelnym i niewyczerpującym zebraniu materiału dowodowego w sprawie (w szczególności kart narażenia...
stopnia w swych opiniach opierały się na kartach oceny narażenia zawodowego, które zostały sporządzone w sposób niepełny i nierzetelny chociażby z uwagi na nieuwzględnienie...

II SA/Bk 29/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-04

. - operator baranizarki na Wydziale Wykończalni., Po wpłynięciu zgłoszenia stronę poddano badaniu w PChZ. Na podstawie karty oceny narażenia zawodowego sporządzonej...
i barwników, wyników pomiarów stężenia tych czynników oraz kart charakterystyk stosowanych środków (pisma pracodawcy z [...] sierpnia 2010 r. i [...] lipca 2010 r.), badania...

II SA/Bk 21/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-04

na Wydziale Wykończalni., Po wpłynięciu zgłoszenia stronę poddano badaniu w PChZ. Na podstawie karty oceny narażenia zawodowego sporządzonej [...] października 2010 r...
pomiarów stężenia tych czynników oraz kart charakterystyk stosowanych środków (pisma pracodawcy z [...] sierpnia 2010 r. i [...] lipca 2010 r.), badania bezpośredniego...

II SA/Bk 27/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-04

. Na podstawie karty oceny narażenia zawodowego sporządzonej [...] października 2010 r. przez lekarza profilaktyka, opisu stanowisk pracy strony w latach 1985-2008 wraz...
ze wskazaniem stosowanych wówczas przez pracodawcę środków chemicznych i barwników, wyników pomiarów stężenia tych czynników oraz kart charakterystyk stosowanych środków...

II SA/Bk 20/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-04

., Po wpłynięciu zgłoszenia stronę poddano badaniu w PChZ. Na podstawie karty oceny narażenia zawodowego sporządzonej [...] października 2010 r. przez lekarza profilaktyka, opisu...
oraz kart charakterystyk stosowanych środków (pisma pracodawcy z [...] sierpnia 2010 r. i [...] lipca 2010 r.), badania bezpośredniego oraz przedłożonej przez stronę...

II SA/Bk 28/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-04

2007 r.-[...] maja 2008 r. - operator baranizarki na Wydziale Wykończalni., Po wpłynięciu zgłoszenia stronę poddano badaniu w PChZ. Na podstawie karty oceny narażenia...
przez pracodawcę środków chemicznych i barwników, wyników pomiarów stężenia tych czynników oraz kart charakterystyk stosowanych środków (pisma pracodawcy z [...] sierpnia 2010 r...

II OSK 731/16 - Wyrok NSA z 2017-12-06

związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy chorobą zawodową|, |a warunkami pracy. Uwzględniając karty oceny narażenia zawodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. i z dnia 6 grudnia 2013...
, a warunkami pracy nastąpiło poprzez analizę kart oceny narażania zawodowego z dnia 4 grudnia 2014 r. oraz 6 grudnia 2013 r., a także wyników pomiarów hałasu w środowisku...
1   Następne >   +2   +5   7