Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Op 237/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-08-02

kierowcy, kontrolujący jest wyposażony w urządzenia umożliwiające: pobieranie danych z tachografu cyfrowego zainstalowanego w pojeździe oraz z karty kierowcy, odczyt...
i warunków przewozu drogowego, w zakresie czasu pracy i czasu odpoczynku kierowców organ wskazał, że w wyniku analizy zapisów danych zawartych w plikach z kart kierowców...

II SA/Op 344/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

ich wypłat oraz zestawienia kierowców wykonujących przewóz ze wskazaniem przypisanego pojazdu - za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., plików cyfrowych z kart...
kontrolą pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. zażądano przedłożenia przez kontrolowany podmiot miesięcznych kart drogowych dla 11 autokarów oraz danych z kart kierowców...

II SA/Sz 1144/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

cyfrowych z kart kierowców, z okresu objętego kontrolą (od dnia [...] r. do dnia [...] r.), należy stwierdzić, że kierowcy wielokrotnie skrócili dzienny czas odpoczynku...
., W oparciu o analizę danych zawartych w plikach cyfrowych z kart kierowców oraz danych zawartych w tarczkach z tachografu z okresu objętego kontrolą (od dnia, [...] r. do dnia...

II SA/Op 575/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-11

w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu. Zakresem kontroli objęto okres...
. pojazdu, jak też niestawienia się przez niego w pracy po 24 października 2012 r. Z tych faktów wywodzi brak możliwości dokonania odczytu danych z karty kierowcy...

II SA/Op 448/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-08

oraz nieokazania podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych z karty kierowcy z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy...
zawartych w plikach z kart kierowców i tachografów z okresu objętego kontrolą, po uwzględnieniu uzasadnionych, jako odstępstwo zdarzeń oraz oczywistych błędów w operowaniu...

II SA/Sz 317/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-23

do sporządzenia karty rejestracyjnej na sprawcę naruszenia przepisów ruchu drogowego i karty informacyjnej przez Sądy po wydaniu prawnego rozstrzygnięcia. Pominięcie...
w powyższych przepisach kwestii terminów sporządzania i przekazywania do komórek organizacyjnych czynności kontroli ruchu drogowego formularzy kart rejestracyjnych i kart...

II SA/Sz 403/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

wskazał na wynik analizy danych cyfrowych pobranych z kart kierowców należących do K. R., które wykazały przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia...
., Przedstawiono wyniki analizy danych cyfrowych pobranych z kart kierowców K. B., M. C., G. G., A. G., H. K., V. M., J. S., E. S. i T. U. wskazując na poszczególne dni...

III SA/Kr 1206/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-20

Inspekcji Pracy kontrolujący transport drogowy korzystają ze specjalnych programów elektronicznych do odczytywania kart z tachografów. Zaznaczono, że wnioskowane dowody...
pojazdu, wymaganych przerw i czasie odpoczynku kierowców. Organ uzasadnienie decyzji sporządził w formie tabeli, w której ujął oprócz liczby porządkowej: podstawę prawną...

III SA/Kr 87/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-18

przed dopuszczeniem do pracy został wstępnie przeszkolony w zakresie bhp, co zostało udokumentowane w karcie szkolenia. W protokole stwierdzono, że z uwagi na rodzaj...
o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu...

II SA/Go 777/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-19

te ustalono w wyniku analizy danych zawartych w plikach z kart kierowcy (wykresówek) z okresu objętego kontrolą, po uwzględnieniu uzasadnionych jako odstępstwo zdarzeń...
dopiero w styczniu zaczął dokonywać wpisów w postaci miejsca włożenia i wyjęcia karty. Zwróciła przy tym uwagę, iż organ powołuje się na informacje, iż okresy dojazdu...
1   Następne >   3