Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

I OSK 2129/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem...
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 kwietnia 2011r., sygn.akt II SA/Go 12/11 w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, wymierzył Staroście...

I OSK 2673/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2011r., sygn.akt III SA/Wr 178/11 - w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, wymierzył Prezydentowi...
bezskuteczność czynności materialno-technicznej Prezydenta Legnicy z dnia [...] lutego 2011r. w przedmiocie odmowy zwrotu M. D. zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu, uznając...

I OSK 2075/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Staroście Kłobuckiemu grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 lutego 2011r., sygn.akt II SA/Gl 880/10 - w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, wymierzył Staroście Kłobuckiemu...

III SA/Wr 208/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-08

materialno-technicznej Prezydenta L. z dnia [...] lutego 2011 r. (nr [...]) w przedmiocie odmowy M. D. zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu, uznając jej podjęcie...
'., Organ stwierdził, że nie jest w stanie - z powodu braku instrumentów prawnych - oszacować kosztów strony skarżącej ponoszonych na zakup kart pojazdów do rejestrowanych...

II SA/Gl 28/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-07

. po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 listopada 2009 r., II SA/Gl 545/09 w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. wymierza...
Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r., Nr [...]. Uchylonym aktem organ odmówił skarżącemu zwrotu nadpłaconej przez niego opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki...

II SA/Go 302/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny I. wymierza Staroście grzywnę w wysokości 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych, II...
, za wydanie każdej z 352 kart pojazdów zarejestrowanych w okresie od lipca 2003 r. do maja 2006 r., uznał obowiązek Starosty dokonania zwrotu J.G. części opłat...

II SA/Op 124/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-01

25 września 2012 r., a dotyczącym administracyjnego charakteru żądania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu i kwestii zwrotu kwoty nadpłaconej z tego tytułu. Sąd...
sądowoadministracyjnym nie budzi przy tym wątpliwości, że skoro strona wybrała administracyjny sposób dochodzenia od organu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...

I OZ 731/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Staroście N. grzywny w sprawie ze skargi M. G. na czynność Starosty N. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: oddalić zażalenie...
ze skargi M.G. na czynność Starosty N. w przedmiocie zwrotu należności za wydanie karty pojazdu - w terminie 7 dni pod rygorem wymierzenia (w trybie 112 ustawy z dnia 30...

VII SA/Wa 926/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.G. na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia I. wymierzyć Staroście...
należności za wydanie karty pojazdu - w terminie 7 dni pod rygorem wymierzenia (w trybie 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Op 124/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-08

za kartę pojazdu postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 1 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Op...
1   Następne >   2