Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II SA/Rz 515/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-05

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2009 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Państwowego...
2008 r., nr [...] nie stwierdzającą choroby zawodowej w postaci obustronnego trwałego ubytku słuchu spowodowanego hałasem, wyrażonego podwyższeniem progu słuchu...

III SA/Gd 158/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-22

Tropikalnej i Chorób Zawodowych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w G., poinformowała, że J. P. nie zgłosił się w wyznaczonym terminie na lekarskie...
., Pismem z dnia 21 października 2014 r. Kierownik Przychodni Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych wezwał J. P., aby w związku z wniesionym od orzeczenia Wojewódzkiego Ośrodka...

II GSK 195/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz innych powodowanych warunkami środowiska., Błędna wykładnia przepisów Rozdziału 1 ustawy o PIS i jej art...
. Od 1988 r. posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. bhp. Podczas pracy zawodowej przez ponad 2 lata pracował w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej W.O.W. w W. Kontrolował...

VI SA/Wa 1854/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-25

[...] w B. o ukończeniu studiów na kierunku inżyniera środowiska w specjalności urządzenia sanitarne i uzyskaniu w dniu (...) lipca 2011 r. tytułu zawodowego inżyniera...
przebiegu praktyki zawodowej. W odpowiedzi skarżący wyjaśnił, że posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji...

II OSK 3004/20 - Wyrok NSA z 2021-03-04

. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dalej 'dyrektywa'), a konkretnie w art. 31 ust. 4, który przewiduje, że kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną...
oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku...

VI SA/Wa 3216/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-15

zawodowych po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia stałej niezdolności do wykonywania zawodu, nie jest wymagana opinia biegłych psychiatrów orzekająca o chorobie...
Rady Adwokackiej z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia tymczasowego w wykonywaniu czynności zawodowych oddala skargę w całości Zaskarżoną...

VII SA/Wa 389/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

Lekarska w K. podjęła ww. uchwałę, po tym jak powzięła uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza. Kierownik odbywanej przez niego...
, że istnieje uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza, powołuje komisję złożoną z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych...

II GSK 78/22 - Wyrok NSA z 2022-03-15

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieprzygotowania zawodowego i zobowiązania do odbycia uzupełniającego przeszkolenia 1. oddala skargę kasacyjną, 2. umarza postępowanie w sprawie wniosku...
. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] listopada 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieprzygotowania zawodowego i zobowiązania do odbycia...

VI SA/Wa 836/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-16

w nieograniczonym zakresie., Jako podstawę prawną skarżonej uchwały wskazano m.in. art. 20a ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów...
kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz.UE.L 2005 r., Nr 255, str. 22), dalej 'dyrektywa o uznawaniu kwalifikacji') w zw. z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o uznawaniu...

VI SA/Wa 421/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-19

zawodowych, cofnął wniosek o przyjęcie go w poczet członków [...] OIRP. Następnie na jego wniosek OIRP w L. uchwałą nr [...] z [...] kwietnia 2011 r. uchyliła uchwałę...
medyczną dotyczącą fikcyjnej choroby nowotworowej skazanego,, 2) w okresie od 11 stycznia 2002 roku do 30 kwietnia 2002 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu...
1   Następne >   +2   5