Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 206/19 - Wyrok NSA z 2021-12-16

zawodowej rzeczoznawców majątkowych (art. 157 ust. 1 u.g.n.), czego jednak nie uczyniła., W skardze wniesionej do sądu administracyjnego S. K. i A. K. wnieśli o uchylenie...
czynności zawodowych, w tym zachowania tajemnicy zawodowej., Sąd wojewódzki dodał, że zagadnienie wyodrębnienia cech rynkowych, podobnie jak cała metodyka wyceny...

I SA/Wa 2058/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-03

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, podnosząc, że jest osobą 90-letnią, niepełnosprawną, cierpiącą na chorobę Alzheimera, w związku z tym niebędącą w stanie...
biegłego, stanowiąc, że: 'oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych'. Regulacja ta, która wyłącznie...

I SA/Wa 2059/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-03

Sądu Administracyjnego w Warszawie, podnosząc, że jest osobą 90-letnią, niepełnosprawną, cierpiącą na chorobę Alzheimera, w związku z tym niebędącą w stanie zarządzać...
modyfikację w stosunku do ogólnych zasad oceny dowodu z opinii biegłego, stanowiąc, że: 'oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa...

I SA/Wa 2540/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. a więc znaczenie po poinformowaniu Skarżącej o możliwości podłączenia...

I SA/Wa 2538/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-12

dokumentacji archiwalnej: zgłoszenia do Urzędu Ziemskiego - Wykazu składu rodziny, stanu posiadania i kwalifikacji zawodowych kandydata na nabycie ziemi z 3 lutego 1934 r...
przepisów wymienionych w art. 2 ustawy z 8 lipca 2005 r., dwa miejsca zamieszkania, w których koncentrowała swoje życie rodzinne, zawodowe lub posiadała majątek., Tym samym...

I OSK 2070/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

przez organ od żądania zwrotu bonifikaty, podczas gdy wskutek postępującej choroby, braku sprawności ruchowej, braku możliwości dalszego samodzielnego funkcjonowania...
, faktami ujawnionymi w sprawie, zasadami logiki, doświadczenia życiowego i zawodowego, organy nie przekroczyły, co trafnie skonstatował Sąd I instancji. Podawane...

II SA/Sz 885/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-27

działkę nr [...] w M. w udziale do ˝. Nadto dysponuje środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych., Kolegium wskazało również, że R. O. cierpi na choroby...