Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Wa 2091/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia zawiesić postępowanie sądowe...
. z dnia [...]maja 2013 r., nr [...] o odmowie przyznania E. G. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na F. G.., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy...

II SA/Go 242/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-24

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zawiesić postępowanie. Zaskarżona skargą decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013 r...

II SA/Łd 353/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-06

świadczenie pielęgnacyjne postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. LS Decyzją z dnia [...], nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r., poz. 732, powoływane także jako rozporządzenie), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia...

II SA/Łd 1244/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-21

2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 413), utrzymało...
w mocy decyzję Burmistrza K. z dnia [...], nr [...], orzekającą o odmowie przyznania G. S. pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

II SA/Ol 734/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-05

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), przyznał T. W. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., z 2012r. poz. 1548). Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów...

II SA/Ol 877/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-13

. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia zawiesić postępowanie sądowe. Decyzją...
świadczenie pielęgnacyjne bezterminowo. Decyzja ta na skutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wygasła z dniem 30 czerwca 2013r. Ustalono, że wnioskodawczyni sprawuje...

II SA/Ke 1023/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. J. P...
do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100,00 złotych miesięcznie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. na matkę W. B. W uzasadnieniu podała, że pobierała...

II SA/Łd 1316/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-11

Burmistrza K. o odmowie przyznania G. S. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., Jak wynika z akt sprawy pismem z dnia 4 marca 2013 r. Burmistrz K. zawiadomił G. S...
. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. w wysokości...

II SA/Łd 996/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-11

finansowej w związku z ustalonym prawem do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. B.C. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
przyznania pomocy finansowej, w związku z ustalonym na dzień złożenia wniosku prawem do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od kwietnia do czerwca 2012 r. realizowanej...

II SA/Ke 748/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. E.S.wniosła...
z dnia [...], przyznającą jej świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad babcią J. S...
1   Następne >   +2   +5   +10   63