Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Sz 638/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] , wydaną na podstawie art...
. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na żonę R. S. począwszy od dnia [...] r., Uzasadniając swoje stanowisko Kolegium podało, że K. S. i wnioskiem z dnia [...] r...

II SA/Rz 72/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-17

specjalnego zasiłku dla opiekuna, a aktualnie świadczenia pielęgnacyjnego nie ma prawa do wykonywania zatrudnienia., Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji o odmowie umorzenia...
i wywiązania się z ciążących na nim obowiązków jest sprzeczne z sytuacją prawną skarżącego, jako biorcy świadczenia pielęgnacyjnego oraz ustalonym stanem faktycznym...

III SA/Kr 1287/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-19

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm...
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28...

IV SA/Gl 813/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-19

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka...
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna...

II SA/Sz 308/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-13

płatności' z dnia [...], z której wynika, iż jedynym źródłem utrzymania strony jest świadczenie pielęgnacyjne pobierane na matkę. Strona jest właścicielem domu przy ul...
działalności gospodarczej - zadłużenie wynosi [...] zł. A.R. wskazał, że z kwoty [...] zł (świadczenie pielęgnacyjne) opłaca [...] zł za wodę, przy czym nie zaznaczył za jaki...

II SA/Ke 715/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-10

wyłącznie do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia...
jego ciotki). J. N. jest zatrudniony w firmie S. na czas nieokreślony. Aktualnie pobiera świadczenie rehabilitacyjne z ZUS w kwocie 1.169,62 zł. W tym zakresie wyjaśniono...

IV SA/Gl 1009/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-28

świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm...
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...

II SA/Ol 463/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-16

2003r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy...
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wprawdzie wyrok ten dotyczył świadczenia pielęgnacyjnego, ale w jego treści Trybunał wskazał, że zarówno rodzina naturalna jak i rodzina...

II SA/Sz 66/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-18

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...
, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa, w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych...

II SA/Ke 362/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-08

D. i córką M.,, - po drugie, na łączny miesięczny dochód rodziny składają się świadczenia rodzinne wraz ze świadczeniem pielęgnacyjnym, pobierane przez D. O. na dzieci...
. Konkubina wnioskodawcy pobiera zasiłki rodzinne na dzieci w wysokości 154 zł, dodatek z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego 60 zł miesięcznie, świadczenie...
1   Następne >   +2   +5   7