Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

I SO/Bk 1/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-26

się skutecznym do podjęcia jakiejkolwiek czynności prawnej, musi być uwierzytelniony lub zaświadczony., W opinii Skarżącej odpis pism, których doręczenie rozpoczyna bieg...
czynności procesowej. Dlatego doręczenie stronie odpisu odpowiedzi na skargę, które stanowiły podstawę do podjęcia jakichkolwiek czynności prawych muszą być zawsze...

I SA/Kr 21/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-01-12

do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji albo dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast...
podatku, wielokrotnie wskazując, że nie jest wstanie zapłacić powyższego podatku. De facto w skardze tej Skarżąca podnosiła, że podatek ten nie powinien w ogóle...

I SO/Ol 5/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-19

30 listopada 2015 r. na uchwałę Rady Gminy S. nr '[...]' z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych., W uzasadnieniu skargi...
wskazał, że w dniu 30 listopada 2015 r. skierował skargę na ww. uchwałę Rady Gminy S. z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych...

I SA/Bd 879/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

w Bydgoszczy stwierdził bezskuteczność czynności Starosty T. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdu oraz uznał uprawnienie K. O. do otrzymania zwrotu opłat za karty...
24 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 168/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w punkcie l sentencji wyroku - stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności...

III SO/Po 2/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn...
: 'p.p.s.a.'), w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność...

I SO/Lu 3/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-15

Wniosek L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy postanawia - umorzyć postępowanie.

III SO/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

. (środa), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 P.p.s.a. Pomimo upływu wyznaczonego terminu nie dopełniono wskazanej w wezwaniu czynności, tj...

III SO/Wa 9/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 P.p.s.a. Pomimo upływu wyznaczonego terminu nie dopełniono wskazanej w wezwaniu czynności, tj...

I SO/Sz 10/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-04

do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki, gdyż w istocie działanie sądu jest w tym wypadku uzależnione od dokonania przez organ czynności wymienionych w art. 54 §...
w dopełnieniu tych czynności., Ponadto, przekazanie przez organ odpisu skargi, zamiast jej oryginału, spowodowało szereg niekorzystnych dla skarżącej skutków, poczynając...

II FZ 48/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-27

bowiem nie tylko zaniechanie przekazania sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy, ale także zwłokę organu w dopełnieniu tych czynności., Przekazanie przez Kolegium...
zwiększając koszty prowadzonej sprawy. Kolejną istotną kwestią było podejmowanie przez Sąd czynności, jakie nie zostałyby podjęte, gdyby Kolegium prawidłowo przekazało skargę...
1   Następne >   2