Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SA/Łd 1128/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-01

koszty postępowania rozgraniczeniowego w kwocie 3.690,00 zł, która stanowiła wynagrodzenie za czynności geodety i zobowiązał do ich uiszczenia (po połowie) P. S. i G. S...
wyszczególnione ze wskazaniem poszczególnych czynności wykonywanych przez geodetę. Ponadto wskazano, że kalkulacja kosztów powinna być przeprowadzona w oparciu o przepisy...

II SA/Bd 1224/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

czynności wykonanych przez geodetę., Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] 2018r. nr [...], działając na podstawie art.138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144...
na kwotę [...]zł, obejmującej koszty czynności rozgraniczeniowych geodety. W ocenie Kolegium kwota należności wynikająca z faktury nie jest wygórowana. Geodeta wykonał...

I OSK 610/05 - Wyrok NSA z 2006-03-21

. Czynności podejmowane w trybie aktualizacji mają charakter techniczny i administracyjny i służą temu, by operat ewidencyjny spełniał wymogi prawem przewidziane. Dane...
ewidencyjne stanowią podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, ewidencji gospodarstw rolnych...

II SA/Wr 549/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-14

administracyjne nie może się w ogóle toczyć jest bowiem bezprzedmiotowe. Jeśli zaś postępowanie administracyjne jest w toku (np. wskutek podjęcia czynności wyjaśniających) podlega...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stroną jest tylko ten podmiot, którego interes prawny lub obowiązek podlega...