Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Gl 973/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-08

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę...
Spółki o kwotę [...] zł, w związku z czym Spółka złożyła deklarację w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) wykazując kwotę podatku do zapłaty w wysokości [...] zł...

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

nie istniał podatek od czynności cywilnoprawnych, a czynności te podlegały opłacie skarbowej, a skoro tak organ określając wysokość podatku od czynności cywilnoprawnej...
podatkowego z bezpodstawnego zastosowania przepisów ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. i określenia skarżącym podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 1359/05 - Wyrok NSA z 2006-11-10

zgodności z Konstytucją art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej i mi. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U....
skarbowej oraz w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, odbiega od pojęcia wartości rynkowej przyjętej w ustawie o gospodarce nieruchomościami, że ustawodawca...

III SA/Po 800/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-06

[...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. oddala skargę Wnioskiem...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Łd 206/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-30

skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, WKP 2018, LEX online)., W niniejszej sprawie U. G. wyraźnie w swoim wniosku zażądała wydania...
na wniosek, w oparciu o art. 9 u.o.s., w sytuacji gdy mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. W rozpoznawanej sprawie wniosek strony nie mógł...

II FSK 1444/12 - Wyrok NSA z 2014-05-20

w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od A. S.A. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby...
w W. (Spółka) uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd przedstawił następujący stan sprawy...

I SA/Gd 494/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-12-07

ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 roku, nr 41, poz. 399 z późn. zm., ), ustawa o opłacie skarbowej. Zgodnie z art...
reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych ( t. jedn. Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zm. ), Stosownie do art. 14...

I SA/Gl 192/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-16

nadpłaty. Powyższy pogląd znajduje również oparcie w piśmiennictwie (por. J. Zdanowicz: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa. Komentarz, Warszawa 2002, s...
się ono przed sądem i gdy sąd je prowadzi, wykonując czynności w jego toku., Skarżący zwraca także uwagę na konieczność uwzględniania potocznego znaczenia pojęcia...

I OSK 2245/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

społecznej, uzasadniając to przesłanką ubóstwa. (Z. Ofiarski, 'Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz.', Komentarz do art. 7 ustawy...
, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz.', Komentarz do art. 7 ustawy o opłacie skarbowej, teza 6, ABC 2009)., Zdaniem Sądu I instancji z dokumentów załączonych...

II FSK 84/06 - Wyrok NSA z 2006-12-19

od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959/, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie cywilnoprawne. W opinii Sądu zawarte w tym przepisie...
faktycznie dokonane przez Grażynę J. oraz Genowefę J. nie mogły spowodować konsekwencji podatkowych w postaci obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100