Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II FZ 644/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

kwocie określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz...
od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania...

I SA/Łd 954/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-06

.) - powoływanej dalej w skrócie jako: 'P.p.s.a.', wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności...
Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A 114, lokal 115, kwotę 84 (osiemdziesiąt cztery) złote powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...

I SA/Gd 1384/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-07

za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków (§ 1)., Szczegółowe zasady ponoszenia...

I SA/Łd 861/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

' (por. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - druk nr 736 Sejmu RP V...
na rachunek bankowy nabywcy' należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności...

I SA/Łd 628/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-04-13

umowy jako rekompensata, stanowią wynagrodzenie za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług., W skardze na ww. interpretację skarżąca zarzuciła...
których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych., Stosownie do art. 29a ust. 1, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem...

I SA/Wr 743/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-04

Sądów Administracyjnych), W rozpoznawanej sprawie zasadnym była ocena, że wniosek Strony z 13 lutego 2021 r. dotyczył żądania wykonania przez DIAS odpłatnej czynności...
, w przedmiocie sporządzenia i wydania kopii żądanych dokumentów oraz ustalające koszty postępowania za sporządzenie kserokopii dokumentów w sprawie podatku od spadków...

I SA/Łd 349/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-16

p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. sprawie opłat za czynności radców prawnych - Dz. U. z 2018 r...
. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 maja 2020 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.85.2020.3.RR UNP: 995314 w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I GSK 1446/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

. Nieściągalność obowiązku zachodzi wtedy, gdy w wyniku czynności egzekucyjnych stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję i wskazany brak majątku...
p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności...