Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

III SAB/Wa 22/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi J. J. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 1493/17 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta [...]W. z dnia [...]czerwca 2015 r. nr [...], w terminie 3 miesięcy od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku w niniejszej sprawie wraz z jej aktami; 2. stwierdza, że bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoła...

I SO/Kr 15/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-24

Wniosek Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim postanawia: wymierzyć Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złot

II FZ 589/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-23

do dokonania tej czynności., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wysokość wymierzonej grzywny odpowiada stopniu przewinienia organu. Rozpoznając wniosek...

III SO/Po 2/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-11

2 p.p.s.a., lecz z niemożności wykonania tej czynności., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I SA/Po 781/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim wezwaniu...
zasądzonych kosztów postępowania, gdyż jest to roszczenie, które może być realizowane wyłącznie w trybie cywilnoprawnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie...

II FSK 2095/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

administracyjne sprawy przekazane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wpłynęły do organu w dniu 10 lipca 2012 r. Po otrzymaniu akt organ odwoławczy podjął czynności...
administracyjny (jak w tej sprawie), organ administracji pozostawał w bezczynności z przyczyn zależnych od tego organu i nie podjął czynności zmierzających do wydania nowego...

I SA/Łd 32/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

do organu w dniu 10.VII.2012 r. Po otrzymaniu akt organ podjął czynności zmierzające do wydania nowego rozstrzygnięcia kończącego sprawę administracyjną., Postanowieniem...
aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając...

III SO/Łd 12/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-14

informacji w przedmiocie konieczności podjęcia czynności zmierzających do spłaty zadłużenia, co jest warunkiem niezbędnym do przedłużenia najmu lokalu socjalnego. W ocenie...
podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu W. U. i nakazać wypłatę powyższej kwoty adwokat K. G.-K...