Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Go 485/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

Dyrektora Izby Celnej . z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
podatku akcyzowego z tytułu importu towaru w kwocie 32228 zł., Decyzję powyższą Dyrektor Izby Celnej oparł na następujących ustaleniach faktycznych., Dnia [...] kwietnia...

III SA/Wa 3361/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

podatkowy w podatku akcyzowym, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) - dalej: 'u.p.a.', powstający...
dane do faktury ze znacznym opóźnieniem ma obowiązek rozliczać przychód z tego tytułu wstecz do okresu rozliczeniowego, którego dotyczą dane?, 2) czy podatek akcyzowy...

I SA/Kr 389/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

elektrycznej nabywcom końcowym na terytorium kraju, na spółce ciąży obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.), obowiązek ten powstaje z dniem zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne lub wydania energii...

V SA/Wa 1864/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

w podatku akcyzowym za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r., Organ odwoławczy przypomniał, że podatnik w okresie objętym postępowaniem...
zwanej 'opłatą paliwową'. Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

II FSK 2307/11 - Wyrok NSA z 2012-06-26

na terytorium kraju, na Spółce ciąży obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz...
. Z kolei wpłata podatku akcyzowego na rachunek Izby Celnej oraz złożenie deklaracji w podatku akcyzowym naczelnikowi urzędu celnego następuje w terminie do 25 dnia miesiąca...

I SA/Kr 450/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-20

w zakresie ustalenia, w którym momencie Spółka powinna potrącić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu podatku akcyzowego...
także 'Spółką') prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji i sprzedaży wyrobów objętych podatkiem akcyzowym składając z tego tytułu deklaracje podatkowe...

I GSK 357/14 - Wyrok NSA z 2015-09-03

stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od P. P. G. E.S. A. w W. na rzecz D. I. C. w W. 1000 (tysiąc) złotych tytułem kosztów...
Dyrektora Izby Celnej w [...] z [...] grudnia 2012r. nr [...]w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym., Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia...

II FSK 3092/13 - Wyrok NSA z 2016-02-02

ze sprzedażą energii elektrycznej nabywcom końcowym spółkę obciąża obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku...
od OSD dane do faktury ze znacznym opóźnieniem ma obowiązek rozliczać przychód z tego tytułu wstecz do okresu rozliczeniowego, którego dotyczą dane?, 2) czy podatek akcyzowy...

I SA/Lu 563/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-14

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2010 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej (organ...
) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] lipca 2013 r. w przedmiocie określenia A. Ł. (podatnik) zobowiązania w podatku akcyzowym za wrzesień 2010 r...

V SA/Wa 1195/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-14

Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego; oddala skargę. 1. Decyzją z dnia [...].9.2014 Naczelnik...
, ust. 4 ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., nr 108, poz.626 ze zm.), dalej u.p.a. - odmówił zwrotu 6800 zł podatku akcyzowego z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   47