Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

I FSK 238/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

1. Przepis art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ ma zastosowanie w sytuacjach...
5 i art. 4 pkt 7 lit. 'a' ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zauważyła ponadto, że przy nieruchomościach, a takimi...

I FSK 116/05 - Wyrok NSA z 2005-09-21

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a także par. 50 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów...
z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm...

I FSK 55/05 - Wyrok NSA z 2005-09-21

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a także par. 50 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r...
. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./., Przedmiotowa decyzja Izby Skarbowej w P...

II FSK 1000/12 - Wyrok NSA z 2014-03-26

. z tytułu zaległości w podatku akcyzowym wynikających z decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 30 stycznia 2008 r. w łącznej kwocie 408.675 zł wraz...
w niej zawarte, dodatkowo wskazał, iż w niniejszej sprawie zaległości podatkowe w podatku akcyzowym W. B. za poszczególne miesiące 2005 r., za wyjątkiem grudnia, przedawniły...

VII SA/Wa 2879/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

i Modernizacji Rolnictwa otrzymała dopłaty do gruntów rolnych: w 2017 r.- 840,74 zł, w 2018 r. - 9.284,17 zł., Nadto zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...
zaskarżonej decyzji,, e) nienależyte rozważenie zarzutów i uznanie, że doliczenie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwrotu podatku akcyzowego, dopłat bezpośrednich...

III SA 2825/99 - Wyrok NSA z 2000-12-01

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'I.' SA w R. na decyzję Izby Skarbowej...
podatkowa /Dz.U. nr 162 poz. 1124/, art. 52 ust. 1 pkt 2a, art. 27 ust 4 i art. 27 ust 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

VII SA/Wa 2007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

strefa I w wysokości 332,94 zł. Dochodem G.D. był też w roku 2019 otrzymany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...
+ 332,94 zł), czyli około 149,91 zł miesięcznie oraz niewielkie kwoty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego - w 2019 r. było to 205 zł (17,08 zł miesięcznie). Łącznie dochód...

II SA/Wr 7/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-13

organów uprawnionych do prowadzenia postępowania podatkowego, którego celem było określenie zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym, ani upadły nie został pozbawiony...
dla określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, podkreślić należy - powstałego z mocy prawa - jest niedopuszczalne. Przyjęcie odmiennego poglądu mogłoby...

III SA 3602/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-18

może być podatek od towarów usług i zwolnienia z tej daniny unormowane w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Wymienione zwolnienia...
Obiektem budowlanym podlegającym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j....

II OSK 2324/15 - Wyrok NSA z 2017-05-16

sprawy, albowiem skutkowały 'określeniem zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące od stycznia do sierpnia 2013 r.'., Wskazując na powyższy zarzut, skarżąca Spółka...
1   Następne >   2