Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Rz 545/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-16

podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998r. w kwocie 333.014,30zł, uchylił zaskarżoną decyzję...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998r. ustalono, że za lata podatkowe 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 nie zadeklarowała ona żadnych dochodów...

I SA/Łd 1403/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-17

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 60.715 zł., W uzasadnieniu powyższej decyzji przedstawiono dotychczasowy przebieg...

III SA/Wa 3099/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-14

za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza...
przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r., według stawki 75% w kwocie 418. 748 zł., W uzasadnieniu decyzji DUKS wyjaśnił, że postanowieniem z dnia...

I SA/Ol 739/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-20

, podatnik) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. w wysokości 150.665 zł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu jest stwierdzenie braku pokrycia poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego...

II FSK 870/06 - Wyrok NSA z 2007-06-27

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. z nieujawnionych źródeł przychodu 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Andrzeja I. na rzecz Dyrektora Izby...
fizycznych za 1997 r. z nieujawnionych źródeł przychodu., 2. Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym stanie faktycznym: zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w L...

I SA/Wr 441/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-25

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000; I. uchyla zaskarżoną decyzję II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 1612,40 zł ( jeden tysiąc sześćset dwanaście...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r., Z dokonanych przez organ I instancji ustaleń wynikało, że w 2000 r. podatniczka poniosła wydatki w łącznej...

I SA/Go 286/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. I SA / Go 286 / 08, U Z A S A D N I E N I E, Skarżący R.C. złożył skargę na Decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...].12.2007...
nieujawnione źródła przychodów za lata 2001 - 2002., W trakcie kontroli ustalono, że R.C. pozostaje w wspólności majątkowej małżeńskiej z M.C., a w podlegającym kontroli...

I SA/Ol 90/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-24

Urzędu Skarbowego z dnia '[...]' nr '[...]' ustalającą K. O. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w kwocie 24.164 zł...
z nieujawnionych źródeł. przychodów ., Organ ustalił, że umową zawartą w formie aktu notarialnego małżonkowie w dniu 9 marca 2000r. wyłączyli wspólność ustawową, którą objęty...

I SA/Wr 1330/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-23

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości 174.089,00 zł., W toku postępowania ustalono, że od 1 stycznia 2008 r. do 8 września 2008 r strona poniosła...
podatkowy I instancji stwierdził, iż na dzień 08.09.2008 r. strona nie posiadała środków finansowych pochodzących z ujawnionych źródeł przychodów pozwalających na pokrycie...

I SA/Go 149/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-26

, czy też nie. Organ powinien ewentualnie wszcząć przeciwko pożyczkodawcy postępowanie podatkowe, w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów. Umowa pożyczki została zawarta...
i mogło nastąpić w ramach przedmiotowego postępowania. Za bezzasadny uznał zarzut dotyczący nie wszczęcia postępowania w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100