Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

III SA/Wa 1154/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-06

fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
) ustalił zryczałtowany podatek w wysokości 75% od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 129.804 zł...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

przychodów. Powołując się na art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Urząd Skarbowy podał, że przychodów i kosztów ze źródeł...
tylko wydatki uznane przez ustawę za koszty uzyskania przychodu. Według art. 11 ust. 1 pkt 21 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów ze źródła...

I SA/Lu 321/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-28

/ - w brzmieniu obowiązującym w 1991 r. - stratę /niedobór/ z danego źródła przychodów pokrywa się z dochodu uzyskanego w trzech kolejnych latach. Definicja straty /niedoboru/ podana...
została w art. 5 ust. 2 ustawy określającym, iż 'jeśli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest niedoborem ze źródła przychodów'., Tak więc cyt...

IV SA/Wa 846/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

ujawniono też w zeznaniu podatkowym małżonki skarżącego za rok 2010, w tym przypadku, modyfikacji poddano dane dotyczące przychodu małżonki skarżącego. W ocenie Szefa do Spraw...
i regularnym źródłem dochodów wystarczającym do pokrycia kosztów zamieszkania w Polsce wraz z rodziną. Organ I instancji odmówił udzielenia przedmiotowego zezwolenia...

IV SA/Wa 847/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

, modyfikacji poddano dane dotyczące przychodu skarżącej. W ocenie Szefa do Spraw Cudzoziemców brak jest podstaw, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, aby przyjąć...
na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 lit. a i lit. b w zw. z art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach, iż cudzoziemka nie dysponuje stabilnym i regularnym źródłem...

II SA/Ke 163/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-05

użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,, e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej...
pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,, h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości...

IV SA/Wa 1934/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-11

z niej przychody nie uzasadnia twierdzenia o przynoszeniu znacznych korzyści i zwiększenia bilansu handlu zagranicznego kraju. Na tę okoliczność, poza własnymi...
. Ponadto organ I instancji zarzucił cudzoziemcowi, iż nie udokumentował posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu., W odwołaniu od powyższej decyzji Skarżący...

IV SA/Wa 517/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-16

., W celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, weryfikacji czy zainteresowana posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania...
. działalności gospodarczej,, -) wszelkich innych dokumentów potwierdzających posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczających do porycia kosztów...

II OSK 48/16 - Wyrok NSA z 2017-09-22

postępowanie wyjaśniające. W celu weryfikacji czy zainteresowana posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce...
źródła dochodu wystarczających do porycia kosztów utrzymania w Polsce., W odpowiedzi organ uzyskał dokumenty pozwalające na ustalenie sytuacji majątkowej wnioskodawczyni...

I SA/Lu 574/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-11

, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.', > Od 31.03.2015 r. omawiane przepisy...
są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.', Z powyższego wynika, że zmiana unormowania od 31.03.2015 r. polegała na rozwinięciu...